«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2018 թվականի 
                                                                                                                                                                                                                                                            
մարտի 29-ին

                                                                                                              

Հոդված 1. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-133 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13.1-ին հոդվածում «և դրանց վերամշակման,» բառերից հետո լրացնել «ինչպես նաև ընդերքօգտա­գործ­ման թափոնների վերամշակման» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 13.2-րդ հոդվածում «շահագործող» բառից հետո լրացնել «և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոններ վերամշակող,» բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2018թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-3-Ն