«Թափոնների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Ընդունված է 2018 թվականի
 մարտի 29-ին

Հոդված 1. «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետու­թյան 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-198 օրենքի 2-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Սույն օրենքի գործողությունը ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների մշակման հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ տարածվում է այնքանով, որքանով չի հա­կասում Արցախի  Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքով նախատես­ված կարգավորումներին:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա­րակման օրվանից վեց ամիս հետո: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2018թ. ապրիլի 5

Ստեփանակերտ

ՀՕ-2-Ն