ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Հարցի անվանումը                                                                                  Կոդը և հեղինակները

1.  Արցախի Հանրապետության Գերագույն                                              08.05.2018թ.-01-389
դատարանի  և վերաքննիչ դատարանի դատավորներ                            ԱՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի 
նշանակելու մասին                                                                                      նախագահ Գ. Գրիգորյան
                                                                                                                       

2. ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2017թ.                                      31.03.2018թ.-02-232
գործունեության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների                               ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին                              Ռ.Մելիքյան
հաղորդում     

                                       

3. ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի 2017թ. գործունեության                                   03.04.2018թ.-02-233
տարեկան հաղորդում                                                                           ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ
                                                                                                                 Է. Ավանեսյան

 

4. ԼՂՀ  2015-2017թթ. պետական վիճակագրական                                       28.04.2018թ.-02-354
աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման                                  ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայության
հաշվետվություն                                                                                      նախագահ  Կ. Ներսիսյան
                                           

                                                                             

5. «Առևտրաարդյունաբերական պալատի մասին»                                      Ն-1-02/3, ԱԺ-011-8,05.04.2018-ԱԱԵ-011
(երկրորդ ընթերցում)                                                                                ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
                                                                                                               ենթակառուցվածքների նախարար
                                                                                                                Լ. Գրիգորյան

 

6. «Դատախազության մասին»                                                                  Ն-1-02/5,ԱԺ-011-11,12.04.2018-ՊԻ-011
                                                                                                              ԱՀ արդարադատության նախարար
                                                                                                                  Ա. Դանիելյան

 

7.  «Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012թթ.                Ն-1-02/19,ԱԺ-011-14,07.05.2018թ. ՖՏԿ -011           
ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան                          ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական    
հաշվետվությունը հաստատելու մասին»                                       ենթակառուցվածքների նախարար 
                                                                                                            Լ.  Գրիգորյան

                             

8.«Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                 ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն                               նախարար Ն. Աղաբալյան
կատարելու մասին

 

9. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական                              Ն-1-02/6,ԱԺ-011-10,12.04.2018-ԱԱԵ-011
գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                              ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և                                            ենթակառուցվածքների նախարար 
փոփոխություններ կատարելու մասին» և                                             Լ.  Գրիգորյան
«Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                          
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին» 

 

10. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին»,                                     Ն-1-02/8,ԱԺ-011-13,05.05.2018թ. ԱԱԵ-011
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին»,                         ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
«Ստանդարտացման մասին»  և «Հավատարմագրման մասին»                 ենթակառուցվածքների նախարար
                                                                                                                        Լ.  Գրիգորյան                                                                                          

                                                                                                                              

11. Պատգամավորների հայտարարություններ