ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Հարցի անվանումը                                                                                          Կոդը և հեղինակները


1. Արցախի Հանրապետության նախագահի                                                       16.04.2018-01-304
նախորդ տարվա ծրագրի կատարման ընթացքի                                                ԱՀ նախագահ 
և արդյունքների, ինչպես նաև հաջորդ տարվա                                                   Բ. Սահակյան
ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում

2. Արցախի Հանրապետության Գերագույն                                                          16.04.2018-02-315
դատարանի դատավոր նշանակելու մասին                                                        ԱՀ Բարձրագույն դատական 
                                                                                                                          խորհրդի նախագահ
                                                                                                                            Գ. Գրիգորյան

3. «Հանրային ծառայության մասին» ԼՂՀ                                                             Պ-02, ԱԺ-01-01, 05.02.2018-ՊԻ-011 
օրենքում լրացում կատարելու մասին                                                                   Ազգային ժողովի պատգամավոր
                                                                                                                              Ա. Առստամյան

4. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց                                                   Պ-03, ԱԺ-01-02, 21.02.2018-ՊԻ-011
վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                                  Ազգային ժողովի պատգամավոր
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և                                                 Ա. Առստամյան
լրացումներ կատարելու մասին» 

5.  «Առևտրաարդյունաբերական պալատի                                                           Ն-1-02/3,ԱԺ-011-8,05.04.2018-Ա
    մասին»                                                                                                          ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 
                                                                                                        ենթակառուցվածքների նախարար Լ.Գրիգորյան
            

6. Հարցեր Արցախի Հանրապետության 
   նախագահին և Կառավարության անդամներին

7.  Պատգամավորների հայտարարություններ