«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի 863-րդ հոդվածի 1-ին մասում «20» թիվը փոխարինել «10» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-85-Ն