«Վիճակախաղերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Վիճակախաղերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան 2004 թվականի  սեպտեմբերի 15-ի ՀՕ-132 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածում`

1) 8-րդ կետի «Ընդ որում,» բառերից հետո հանել  «տոտալիզատորում» բառը, իսկ «սարքավորման» բառից հետո լրացնել «(այսուհետ` վիճակախաղի էլեկտրոնային տոմս)» բառերը.

2) 9-րդ կետի «գործընթացը» բառից հետո հանել «և դակված է, կամ անկյունը կտրված է այնպես, որ վնասված չեն տոմսի համարը, սերիան, խաղարկության համարը և խաղարկությանը մասնակցող դաշտերը» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում՝

 1. 1-ին մասի` «ա» կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ա1»-ին կետ.
 2. հաջորդող խաղարկություններ (առավելա­գույնը մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում)` ավելացնելով այն սույն մասի «ա» կետի համաձայն ձևավորված շահումային ֆոնդին.»,
 1. 6-րդ մասում «թերթում» բառը փոխարինել «իր կայքում» բառերով:

 

Հոդված 3.  Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

 1. 1-ին մասի «բ» կետի «առնվազն 1000 տպաքանակ ունեցող թերթում» բառերը փոխարինել «կազմակերպչի կայքում» բառերով.
 2. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ մաս.

«10. Վիճակախաղի էլեկտրոնային տոմսերի մարման և պահպանման կարգի առանձնահատկությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից:»:

 

Հոդված 4.  Օրենքի 7-րդ հոդվածում`

 1. 1-ին մասի «ա» և «բ» ու  2-րդ մասի «ա» և «բ» կետերում «փաստաթղթային» բառից հետո լրացնել «կամ էլեկտրոնային» բառերը.
 2. 7-րդ մասում  «Կազմակերպիչը» բառից հետո լրացնել «փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային տեսքով» բառերը:

 

Հոդված 5.  Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝  

 1. 1-ին մասի «զ» կետում «քանակի» բառից հետո լրացնել «և չափի» բառերը.
 2. 2-րդ մասի «ե» կետում «կարգին» բառից հետո լրացնել «, կամ հղումը կազմակերպչի կայքին` որտեղ մասնակիցները կարող են ծանոթանալ շահումը որոշելու կարգին» բառերը.
 3. 2-րդ մասի «զ»  կետում «ժամկետները» բառից հետո լրացնել «, կամ հղումը կազմակերպչի կայքին` որտեղ մասնակիցները կարող են ծանոթանալ շահում­ների վճարման վայրին, կարգին և ժամկետներին» բառերը:

 

 • 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս.
 • Վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիան տրամադրվում է հայտը լիազոր մարմին պատշաճ կերպով ներկայացնելուց հետո` 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն մասով սահմանված ժամկետը լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է երկարաձգվել ևս 23 աշխատանքային օրով, եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերը պարունակում են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ ուսումնասիրության: Երկարաձգման որոշման մասին պատշաճ ձևով տեղեկացվում է հայտատուն:»:

 

Հոդված 7. Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 5-րդ հոդվածի, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 14-16-րդ հոդվածների, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 8.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-84-Ն