«Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության 2013 թվականի  դեկտեմբերի 26-ի ՀO-86-Ն oրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 32-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 33-րդ կետ.

 «33) «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծա­ռայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի հիման վրա շահառուներին վճարվող հատուցման գումարները:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-83-Ն