«ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀO-94 oրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ թ7-րդ կետ.

«թ7) դրոշմանիշային վճարները.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-81-Ն