«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

 Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 9.1-ին հոդվածի 4-րդ մասում «9.1-9.7-րդ հոդվածների» բառերից հետո լրացնել «և 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի»  բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 9.2-րդ հոդվածի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Ծածկա­գիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ

Ապրանքախմբի անվանումը

Ապրան­քախմբի համառոտ անվա­նումը

 

0207

ընտանի թռչունների միս և սննդային ենթամ­թերք՝    0105 ապրանքային դիրքում դասա­կարգ­ված, թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած

միս

 

0209

անյուղ մսից առանձնացված չհալեցրած կամ այլ եղանա­կով չստացած ընտանի թռչունների ճարպ՝ թարմ, պաղե­ցրած, սառեցրած, աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխտած

միս

 

0210

ընտանի թռչունների միս և մսից սննդային ենթամթերք՝ աղ դրված, աղաջրի մեջ դրված, չորացրած կամ ապխ­տած, մսից կամ մսի սննդային ենթամթերքից ստացված մանր և խոշոր աղացվածքի ալյուր

միս

 

0401

կաթ և սերուցք` ոչ խտացված և առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելման

կաթնե­ղեն

 

0402

կաթ և սերուցք` խտացված կամ շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելմամբ

կաթնե­ղեն

 

0403

թան, մակարդված կաթ և սերուցք, յոգուրտ, կե­ֆիր և այլ ֆերմենտացված կամ խմորված կաթ և սերուցք` խտաց­ված կամ ոչ խտացված, շաքարի հավելմամբ կամ առանց շաքարի կամ այլ քաղց­րացնող նյութերի հավելման, հա­մաբուրային հավելումներով կամ առանց դրանց, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելմամբ կամ առանց դրանց

կաթնե­ղեն

 

0404

կաթնային շիճուկ՝ խտացրած կամ չխտացրած, շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած, մթերք կաթի բնական բաղադրիչներից՝ շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր ավելացրած կամ չավելացրած, այլ տեղում չնշված կամ չներառված

կաթնե­ղեն

 

0405

կարագ և կաթից պատրաստված այլ ճարպեր ու յուղեր, կաթնային մածուկներ

կաթնե­ղեն

 

0406

պանրի տեսակներ և կաթնաշոռ

կաթնեղեն

 

0901

սուրճ` բոված կամ չբոված, կոֆեինով կամ առանց կոֆեինի, սուրճի կեղև և սուրճի հատիկ­ների թաղանթ (պատյան), սուրճի փոխարինիչ­ներ` ցանկացած համամասնությամբ սուրճ պարունակող

սուրճ

 

0902

թեյ` համաբուրային հավելումներով կամ առանց դրանց

թեյ

 

0903 00 000

մատե կամ պարագվայական թեյ

թեյ

 

1504

ձկան կամ ծովային կաթնասունների ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր` չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը

ճարպեր և յուղեր

 

1505

ճարպաքրտինք և դրանից ստացվող ճարպանյու­թեր (ներառյալ՝ լանոլինը)

ճարպեր և յուղեր

 

1506
 

կենդանական այլ ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասերը՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը

ճարպեր և յուղեր

 

1507

սոյայի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ՝ ռաֆինացված կամ չռաֆինացված, սակայն առանց քիմիական բաղադրու­թյան փոփոխության

ձեթ

 

1508

գետնանուշի ձեթ և դրա ֆրակցիաներ՝ ռաֆի­նաց­ված կամ չռաֆինացված, սակայն առանց քիմիական բաղադրության փոփոխության

ձեթ

 

1509

ձիթապտղի ձեթ և դրա խառնուրդամասեր` չզտված կամ զտված, բայց առանց քիմիական բաղադրության փոփոխության

ձեթ

 

1510 00

այլ յուղեր և դրանց զտամասերը, որոնք ստաց­վում են միայն կանաչ կամ սև ձիթապտղից՝ չռա­ֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը, ներառ­յալ՝ այդ յուղերի կամ զտամասերի խառնուրդներն ապրանքային 1509 դիրքում ընդգրկված յուղերի կամ դրանց զտամասերի հետ

այլ յուղեր

 

1512 11 910

արևածաղկի ձեթ

ձեթ

 

1512 19 900

արևածաղկի ձեթ

ձեթ

 

1515

այլ չցնդող բուսական ճարպեր, յուղեր (ներառ­յալ՝ ժոժոբայի յուղը) և դրանց զտամասերը՝ չռաֆինացված կամ ռաֆինացված, սակայն առանց փոփոխելու քիմիական կազմը

ճարպեր և յուղեր

 

1516 20 960 2

խաղողի կորիզներից յուղ

յուղ

 

1517

մարգարին. սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի խառնուրդներ կամ պատրաստի մթերք` կենդանական կամ բուսական ճարպե­րից կամ յուղերից կամ տվյալ խմբի տարբեր ճարպերի կամ յուղերի զտամասերից՝ բացի 1516 ապրանքային դիրքում նշված սննդի ճարպերից կամ յուղերից կամ դրանց զտամասերից

մարգարին

 

1601
 

երշիկներ և մսից, մսային ենթամթերքից կամ արյունից պատրաստված համանման մթերք. դրանց հիմքով պատրաստված պատրաստի սննդամթերք

պատրաս­տի սննդա­մթերք

 

1602

մսից, մսային ենթամթերքից կամ արյունից պատրաստի կամ պահածոյացված այլ մթերք

մսեղեն

 

1603

լուծամզվածքներ և հյութեր մսից, ձկից կամ խեցգետնանմաններից, կակղամարմիններից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից

պատրաս­տի սննդա­մթերք

 

1604

պատրաստի կամ պահածոյացված ձուկ, թառափազգիների խավիար և դրա փոխարինիչներ` պատրաստված ձկնկիթի հատիկներից

ձկնեղեն

 

1605

պատրաստի կամ պահածոյացված խեցգետնա­կերպեր, կակղամորթեր և ջրային այլ անողնա­շարավորներ

ձկնեղեն

 

1806

շոկոլադ և կակաո պարունակող այլ պատրաստի սննդամթերք

կակաո և դրա­նից պատ­րաստ­ված մթերք

 

1901

ածիկային լուծամզուք, պատրաստի սննդամ­թերք՝ պատրաստված մանր կամ խոշոր աղաց­վածքի ալյուրից, ձավարից, օսլայից կամ ածիկային լու­ծամզուքից`առանց կակաոյի պարունակու­թյան կամ 40% զանգվածային բաժնից պակաս կակաոյի պարունակությամբ ամբող­ջովին յուղա­զրկված հիմքի հաշվարկով, այլ տեղում չնշված կամ չներառված, 0401-0404 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված հումքից ստացված պատրաստի սննդամթերք՝ առանց կակաոյի պարունակության կամ 5% զանգվա­ծա­յին բաժնից պակաս կակաոյի պարունակու­թյամբ՝ ամբողջովին յուղազրկված հիմքի հաշվարկով, այլ տեղում չնշված կամ չներառված

խտացրած կաթ

 

1902

մակարոնային արտադրատեսակներ՝ ջերմային մշակման ենթարկված կամ չենթարկված, միջուկով  (մսից կամ այլ մթերքից) կամ առանց միջուկի կամ այլ եղանակով պատրաստված, ինչպես օրինակ՝ սպագե­տտի, մակարոն, լապշա, եղջրիկներ, խմորագնդիկներ, ռավիոլա, կաննելոն, կուսկուս՝ պատրաստի կամ ոչ պատրաստի սննդի մեջ օգտագործելու համար

պատրաս­տի մթերք

 

1903

տապիոկ և դրա փոխարինիչները` պատրաստ­ված օսլայից փաթիլների, հատիկների (գրանուլ­ների), ձավարահատիկների, մանրահատիկների կամ նույնանման այլ տեսքով

պատրաս­տի մթերք

 

1904

պատրաստի սննդամթերք` ստացված հացա­բույ­սերի հատիկները կամ հացահատիկային մթերքը (օրինակ՝ եգիպտացորենի փաթիլներ) փքելու կամ բովելու միջո­ցով, հացաբույսեր (բացի եգիպտացորենի հատիկնե­րից)՝ հատիկի կամ փաթիլների տեսքով կամ այլ եղանակով մշակված հատիկի տեսքով (բացի մանր և խոշոր աղացվածքի ալյուրից, ձավարից)՝ նախապես եփած կամ այլ եղանակով պատրաստված, այլ տեղում չնշված կամ չներառված

պատրաս­տի մթերք

 

2001

բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի մասեր` պատրաստված կամ պահածո­յացված քացախի կամ քացախաթթվի հավելմամբ

պահածո

 

2002

լոլիկներ (պոմիդոր)՝ պատրաստված կամ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի

պահածո

 

2003

սնկեր և գետնասնկեր` պատրաստված կամ պահածո­յացված առանց քացախի կամ քացախա­թթվի հավելման

պահածո

 

2004

այլ բանջարեղեն` պատրաստված կամ պահածոյաց­ված առանց քացախի կամ քացախաթթվի հավելման, սառեց­ված, բացի 2006 ապրանքային դիրքում նշված մթերքից

պահածո

 

2005

այլ բանջարեղեն` պատրաստված կամ պահածոյաց­ված առանց քացախի կամ քացախաթթվի հավելման, չսառեցված, բացի 2006 ապրանքային դիրքում նշված մթերքից

պահածո

 

2006

բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ, պտուղների կեղև և բույսերի այլ մասեր՝ շաքարի միջոցով պահածոյացված (շաքարի օշարակով ներծծված, շաքարահյութով պատված, շաքարահյութով եփված, շաքարված)

պահածո

 

2007

ջեմեր, մրգային ժելե, մարմելադներ, մրգային կամ ընկույզի պյուրե, մրգային կամ ընկույզի մածուկ` ստացված ջերմային մշակումից, այդ թվում` շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելմամբ

պահածո

 

2008

մրգեր, ընկույզներ և բույսերի ուտելի այլ մասեր՝ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղա­նակով՝ շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր կամ սպիրտ պարունակող կամ չպարունակող՝ այլ տեղում չհիշա­տակված կամ չներառված

պահածո

 

2009

մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր՝ չխմորված և սպիրտ չավելացված

հյութ

 

2101

սուրճի, թեյի կամ մատեի (պարագվայական թեյի) լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտածոներ (կոնցենտ­րատ­ներ) և պատրաստի մթերք՝ դրանց կամ սուրճի հիմքով, թեյի կամ մատեի (պարագ­վայական թեյի) հիմքով. բոված եղերդ և սուրճի այլ բոված փոխարինիչ­ներ և դրանց լուծամզուք­ները, բնահյութերը և խտածոները

սուրճի և թեյի լու­ծամզուք

 

2105 00

պաղպաղակ և սննդային սառույցի այլ տեսակ­ներ՝ կակաո պարունակող կամ չպարունակող

պաղպա­ղակ

 

2201

ջրեր, ներառյալ՝ բնական կամ արհեստական հանքային ջրերը՝ գազավորված կամ չգազավոր­ված, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացնող կամ բուրավետ նյութերի հավելման

ջուր

 

2202

ջրեր, ներառյալ՝ հանքային և գազավորված ջրերը՝ շաքարի կամ այլ քաղցրացնող կամ բուրավետ նյութերի հավելմամբ և այլ ոչ ալկոհոլային խմիչքներ

ըմպելիք

 

2203

գարեջուր

գարեջուր

 

2208

ԱՏԳ ԱԱ 2208 ապրանքային դիրքին դասվող` մինչև 9% սպիրտայնության խմիչքներ, ներառյալ՝ ալկոհոլային կոկտեյլներ

կոկտեյլ

 

2209 00

քացախ և դրա փոխարինիչներ` ստացված քացախաթթվից

քացախ

 

2309

կենդանիներին կերակրելու համար օգտագործվող մթերք

մթերք

 

2501 00 91

աղ՝ սննդի մեջ օգտագործելու համար պիտանի

աղ

 

2710 19 710 0

2710 19 750 0

2710 19 820 0

2710 19 840 0

2710 19 860 0

2710 19 880 0

2710 19 920 0

2710 19 940 0

2710 19 980 0

քսայուղեր, այլ յուղեր

նավթավե­րամշակ­ման ար­տադրանք

 

2936

պրովիտամիններ, վիտամիններ

վիտամին

 

3002 20 000

պատվաստանյութ՝ մարդու համար, մանրածախ առևտրի համար

պատվաս­տա­նյութ

 

3002 30 000

պատվաստանյութ՝ կենդանիների համար

պատվաս­տա­նյութ

 

3003

դեղամիջոց՝ թերապևտիկ և պրոֆիլակտիկ նպատակներով օգտագործման համար, մանրածախ առևտրի համար չփաթեթավորված

դեղ

 

3004

դեղամիջոց՝ թերապևտիկ և պրոֆիլակտիկ նպատակ­նե­րով օգտագործման համար՝ փաթե­թա­վորված մանրածախ առևտրի համար, բացա­ռու­թյամբ պետու­թյան կողմից կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող և երաշխավորված կարգով տրամադրվող ինսուլինի կամ թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութ պարու­նա­կող դեղերի, որոնց համար դրոշմապիտակով դրոշմավորում չի պահանջվում

դեղ

 

3203 00

բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող ներկող նյութեր (ներառյալ՝ ներկող լուծամզուք­ները, բացի կենդանական ածուխից)՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիա­կան բաղադրության, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրու­թյան մեջ նշված բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող ներկող նյութերի հիմքով պատրաստված պատրաստուկներ

ներկա­նյութեր

 

3204

օրգանական սինթետիկ ներկող նյութեր՝ որոշա­կի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության, պատրաստուկներ՝ պատրաստված տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված օրգանական սինթետիկ ներկող նյութերի հիմքով, օրգանա­կան սինթետիկ արտադրանք, որն օգտագործ­վում է որպես օպտիկական սպիտակեցնող նյութ կամ լյումինաֆոր՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության

ներկա­նյութեր

 

3205 00 000 0

գունավոր լաքեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագ­րու­թյան մեջ նշված գունավոր լաքերի հիմքով պատրաստուկներ

լաքեր

 

3206

ներկող այլ նյութեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթա­գ­րության մեջ նշված և 3203, 3204 կամ 3205 ապ­րան­­քային դիրքերում ընդգրկված պատրաս­տուկ­ներից տարբեր պատրաստուկներ, որպես լյումինաֆոր օգտագործվող անօրգանական արտադրանք՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության

ներկա­նյութեր

 

3207 10 000 0

պատրաստի գունանյութեր, ապակու պատրաս­տի պղտորիչներ և պատրաստի ներկեր և համանման պատրաստուկներ

ներկա­նյութեր

 

3208

ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները և ողորկալա­քերը)՝ սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերա­փոխված բնական պոլիմերների հիմքով՝ ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ լուծված, տվյալ խմբի 4-րդ ծանոթագրու­թյան մեջ նշված լուծույթներ

ներկա­նյութեր

 

3209

ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները և ողորկալա­քերը)՝ սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես վերափոխված բնական պոլիմերների հիմքով՝ ջրային միջավայրում դիսպերսված կամ լուծված

ներկա­նյութեր

 

3210 00

այլ ներկեր և լաքեր (ներառյալ՝ արծնները, ողորկալա­քերը և սոսնձային ներկերը), պատրաստի ջրային գունանյութեր՝ կաշվի մշակման համար օգտագործվող

ներկա­նյութեր

 

3211 00

պատրաստի չորարարներ

չորարար­ներ

 

3212

գունանյութեր (ներառյալ ՝ մետաղական փոշի­ներ և փաթիլներ)՝ ոչ ջրային միջավայրում դիս­պերսված, հեղուկ կամ մածուկանման, որոնք օգտագործվում են ներկերի արտադրության մեջ (ներառյալ ՝ արծնները), փայլաթիթեղ դրոշմա­տպ­ման համար, ներկանյութեր և ներկող այլ նյութեր՝ բաժնեծրարված կամ փաթեթավոր­մամբ՝ մանրածախ վաճառքի համար

գունանյու­թեր

 

3303 00

օծանելիք, հարդաջուր

օծանելիք

 

3304

կոսմետիկ միջոցներ կամ դիմահարդարման և մաշկի խնամքի այլ միջոցներ (բացառությամբ դեղամիջոց­նե­րի), ներառյալ՝ արևայրուքի դեմ կամ արևայրուքի համար միջոցներ, ձեռքերի կամ ոտքերի մատնահար­դարման միջոցներ

կոսմե­տիկա

 

3305

մազերի խնամքի միջոցներ

կոսմե­տիկա

 

3306

բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի միջոց­ներ, ներառյալ՝ ատամնապրոթեզների ֆիքսման փոշիներն ու մածուկները, միջատա­մային տա­րածքները մաքրելու թելեր (ատամ­ները մաքրե­լու մետաքսաթել)՝ անհատա­կան փաթեթավոր­մամբ՝ մանրածախ վաճառքի համար

հիգիենայի միջոցներ

 

3307

միջոցներ՝ սափրվելուց առաջ, սափրվելու ընթացքում կամ դրանից հետո օգտագործելու համար, անհատա­կան օգտագործման հոտազեր­ծիչներ, բաղադրություն­ներ՝ լոգանք ընդունելու համար, մազահեռացման միջոցներ և օծանելի­քային, կոսմետիկական ու հարդար­ման այլ միջոցներ` այլ տեղում չնշված կամ չներառված. հոտա­զերծիչներ՝ նախատեսված շենքերում օգտագործելու համար՝ բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված, ախտահանիչ հատկություն­ներով օժտված կամ առանց դրանց

խնամքի միջոցներ

 

3401

օճառ, մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր և միջոցներ, որպես օճառ կիրառվող (կտորների, քառա­կողիկների կամ կաղապար­վածքների ձևով)՝ օճառ պարունակող կամ չպարունակող, մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր և մաշկը լվանալու համար միջոցներ՝ հեղուկների կամ քսուքների տեսքով՝ կշռա­բաշխված մանրածախ առևտրի համար` օճառ պարու­նակող կամ չպարունակող, թուղթ, բամբակ, թաղիք կամ նրբաթաղիք (ֆետր) և չհյուսված նյութեր՝ ներծծված կամ պատված օճառով կամ լվացող միջոցով

օճառ

 

3402

մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր (բացի օճառից), մակերևութային ակտիվ նյութեր, լվացող միջոցներ (ներառյալ՝ օժանդակ լվացող միջոցները) և մաքրող միջոցներ` օճառ պարունակող կամ չպարունա­կող (բացի 3401 ապրանքային դիրքի միջոցներից)

օճառ

 

3403 19 100 0

3403 19 900 0

3403 99 000 0

   քսայուղեր, այլ յուղեր

նավթավե­րամշակ­ման ար­տադրանք

 

 

 

»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 18-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 18. Պատասխանատվությունը սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար

 

1. Սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար առևտրի և ծառայու­թյուն­ների ոլորտում գործունեություն իրականացնող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք (անհատ ձեռնարկատերերը) կրում են պատաս­խա­նատվություն՝ Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

2. Սույն օրենքով սահմանված դրույթները խախտելու համար կիրառվում են սույն հոդվածով և Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված պատասխանատվության միջոցները:

3. Դրոշմապիտակների մեկից ավելի անգամ օգտագործման հնարա­վորությունը չբացառող ձևով կամ դրոշմավորման ենթակա ապրանքները ոչ այդ արտադրատեսակի դրոշմավորման համար տրամադրված դրոշմապիտակներով դրոշմավորված, ինչպես նաև որոշակի տարողության համար տրամադրված դրոշմապիտակներով այլ տարողություն ունեցող տարաներով (տուփերով) տարայավորված` դրոշմավորված ապրանքներ օտարելու դեպքում, եթե օտարման համար նախատեսված վայրում գտնվող այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (իսկ նշված չլինելու դեպքում` հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով՝

1) չի գերազանցում 50000 ՀՀ դրամը, ապա դրոշմապիտակներով դրոշմա­վոր­ման պարտավորություն կրող անձը վճարում է տուգանք` հինգ հարյուր հազար ՀՀ դրամի չափով.

2) գերազանցում է 50000 ՀՀ դրամը, ապա դրոշմապիտակներով դրոշմա­վորման պարտավորություն կրող անձը վճարում է տուգանք` ապրանքների ընդհանուր արժեքի 100 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ միլիոն ՀՀ դրամը:

Սույն մասով սահմանված տուգանքները ենթակա են վճարման պետական բյուջե` խախտումն արձանագրելուց հետո` տասնօրյա ժամկետում:

Սույն մասով սահմանված տուգանքների գումարների տասը տոկոսի չափով մասհանումները գանձվում են «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված հարկային մարմնի համակարգի զարգացման ֆոնդ:

Սույն մասով սահմանված խախտումներն արձանագրվում են «Արցախի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերում «2018» թիվը փոխարինել «2021» թվով:

 

Հոդված 5. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի մարտի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-73-Ն