«ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավի­ճակ­ների պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 14-րդ հոդվածի՝

1) 2-րդ մասում «բարձրագույն կոչումներ» բառերը փոխարինել «բար­ձրա­գույն, ինչպես նաև գնդապետի կոչումները» բառերով.

2) 3-րդ մասում`

ա. հանել «գլխավոր,» բառը,

բ. «կոչումներ» բառը փոխարինել «կոչումները» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասում «վարչապետը» բառը փոխարինել «կառավարությունը» բառով.

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավարի տեղակալներին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` Արցախի Հանրա­պետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավարի ներկայացմամբ:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի վերնագրում և տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը, բացառությամբ 5-րդ հոդվածի «ժ» կետի, 32-րդ հոդվածի 10-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  աշխատանքային օրենսգրքով» բառերի, 57-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության»  բառերի, 69-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի, 106-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 107-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

                                                                                                

2017թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-72-Ն