«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի հոկտեմբերի 20-ի ՀՕ-136 օրենքի տեքստում, բացառությամբ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով» բառերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից։

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի  27

Ստեփանակերտ

 ՀՕ-69-Ն