«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Առևտրի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-207 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ղարաբաղյան» բառը փոխարինել «արցախյան» բառով:

 

Հոդված 2. Oրենքի 16-րդ հոդվածում «հարկային պետական վարչու­թյունը» բառերը փոխարինել «հարկային մարմինը» բառերով:

 

Հոդված 3. Oրենքի տեքստում, բացառությամբ ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության», ««Արտոնա­գրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության», ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության», ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության», ««Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների (հատկացումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» և ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 4. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-68-Ն