«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-119 օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 1-ին հոդվածի 3-րդ մասի հինգերորդ պարբերությունում «հինգ աշխատանքային օրվա» բառերը փոխարինել «15 աշխատանքային օրվա» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում «չձևակերպված» բառից հետո լրացնել «և (կամ) առանց գրանցման հայտի» բառերը.

2) 3-րդ մասում «պայմանագրի» բառից հետո լրացնել «և (կամ) գրանցման հայտի ներկայացման» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունից առաջին նախադասությունը հանել:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի`

1) առաջին պարբերությունում «մեկ տարվա ընթացքում կատարված» բառերը փոխարինել «ստուգված հաշվետու ժամանակաշրջանի ու ստուգված հարցերի» բառերով.

2) երկրորդ պարբերությունում`

ա. «ա» կետն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. «դ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«դ) եթե հարկային մարմնի ծառայողական քննության արդյունքներով կամ սահմանված կարգով օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով հաստատ­վել են նախորդ ստուգումն իրականացրած պաշտոնատար անձի (անձանց) անօրինական գործողությունները.»,

գ. «ժա» կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժբ» կետ.

«ժբ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավա­րու­թյան օրենսգրքին համապատասխան վերստուգում նշանակվելու դեպքում: Սույն կետում նշված վերստուգումներն իրականացվում են հետաքննության մարմնի կամ քննիչի պատճառաբանված որոշման հիման վրա` որոշմամբ նշված հարցերի և ժամանակաշրջանի շրջանակներում: Հետաքննության մարմնի կամ քննիչի պատճառաբանված որոշման պատճենը ստուգման հանձնարարագրի հետ միասին տրամադրվում է հարկ վճարողին կամ նրա պաշտոնատար անձին:».

3) երրորդ պարբերությունում ««ժ» և «ժա» կետերով» բառերը փոխարինել ««ժ», «ժա» և «ժբ» կետերով» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 7-րդ հոդվածի «զ» կետում «վերցնել փաստաթղթեր» բառերից առաջ լրացնել «իրականացնել տնտեսավարող սուբյեկտի տարածքների, շինությունների, փոխադրամիջոցների, փաստաթղթերի և առարկաների զննում, այդ թվում` անհրաժեշտության դեպքում զննման ժամանակ իրականացնել լուսանկարում, տեսագրում,» բառերը:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 27

Ստեփանակերտ

ՀՕ-63-Ն