2018 թ. ԱՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 97,539.1 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փո­խան­ցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապե­տու­թյունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 102,649.7 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան­ցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 5,110.6 մլն դրամ.

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2018 թվականի բյուջե­նե­րը կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով` 3,654.3 մլն  դրամ  (ներառյալ` պետական  բյու­ջե­ից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,654.3 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                                                

Գումարը (հազար դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով

96,428,169.3

2.  Ծախսերի գծով

101,538,781.8

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

5,110,612.5

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`  

  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱ­ՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5,110,612.5

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

5,110,612.5

               

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով` 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

45,000,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

44,000,000.0

Այլ եկամուտներ

1,000,000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառա­կան դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

101,538,781.8

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12,907,086.9

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

5,895,137.3

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

3,590,386.9

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1,300,405.9

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

1,004,344.5

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

490,716.5

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

143,153.6

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

241,250.5

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

106,312.4

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

61,522.5

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

61,522.5

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

 (այլ դասերին չպատկանող)

416,349.1

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

416,349.1

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3,500,000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3,500,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,543,361.5

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,543,361.5

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

100,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

100,000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

100,000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

7,577,486.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

4,981,582.4

 

 

1

Ոստիկանություն

2,807,202.7

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

2,174,379.7

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1,314,026.8

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

1,314,026.8

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

778,554.5

 

 

1

Դատարաններ

586,304.7

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

192,249.8

 

4

 

Դատախազություն

503,323.0

 

 

1

Դատախազություն

503,323.0

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

14,163,370.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

3,713,444.8

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

3,713,444.8

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

4,778,874.8

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

4,778,874.8

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

2,650,000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

2,650,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

168,513.3

 

 

1

Ճանապարհային տրանսպորտ

10,000.0

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

158,513.3

 

7

 

Այլ բնագավառներ

355,000.0

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

330,000.0

 

 

3

Զբոսաշրջություն

25,000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

2,497,537.1

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

2,497,537.1

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

200,596.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

200,596.0

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

200,596.0

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1,062,719.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

770,000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

770,000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

292,719.0

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

292,719.0

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

6,151,779.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

209,339.1

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

195,339.1

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2,396,693.8

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1,146,404.6

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

461,917.0

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

108,953.0

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

679,419.2

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2,486,183.6

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1,104,840.3

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

593,212.7

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

788,130.6

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

313,805.9

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

313,805.9

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

745,756.8

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

602,889.9

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

142,866.9

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

3,183,056.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

316,421.1

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

316,421.1

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,598,139.3

 

 

1

Գրադարաններ

88,455.0

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

102,561.5

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

358,493.8

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

37,867.5

 

 

5

Արվեստ

827,854.5

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

182,907.0

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

815,310.0

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

664,024.4

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

151,285.6

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

231,000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

36,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

135,000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

60,000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

222,185.7

 

 

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

222,185.7

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14,699,817.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

1,213,862.0

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,213,862.0

 

 2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9,990,271.5

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9,990,271.5

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր­ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն

614,632.0

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

314,933.7

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

299,698.3

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

1,095,798.0

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

1,095,798.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

834,220.8

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

769,393.6

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

64,827.2

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

686,515.9

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

686,515.9

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

264,517.5

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

264,517.5

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

22,906,628.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

91,718.9

 

 

1

Վատառողջություն

16,480.8

 

 

2

Անաշխատունակություն

75,238.1

 

2

 

Ծերություն

12,531,751.3

 

 

1

Ծերություն

12,531,751.3

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5,118,674.2

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5,118,674.2

 

5

 

Գործազրկություն

44,947.0

 

 

1

Գործազրկություն

44,947.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,776,414.2

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,776,414.2

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

3,103,123.1

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

618,090.4

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

2,485,032.7

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

18,586,241.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2,000,000.0

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

2,000,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

16,586,241.5

 

 

1

Այլ ծրագրեր

16,586,241.5

                                                              

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

               

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական

դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

101,538,781.8

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

85,420,764.8

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

11,121,215.2

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

11,121,215.2

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

9,824,953.4

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1,127,684.3

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

477,638.6

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

6,113,963.8

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

132,777.5

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

207,237.2

Նյութեր (ապրանքներ)

1,765,652.0

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

3,500,000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

3,500,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

18,046,552.4

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

18,046,552.4

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

10,292,522.2

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

10,292,442.2

որից`

 

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

1,000.0

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2,543,361.5

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

717,412.4

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

250,000.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

6,780,668.3

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

22,618,321.8

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

10,203,775.8

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

178,762.0

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

893,742.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3,590,376.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

313,500.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

144,935.0

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

132,224.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

4,950.236.8

Կենսաթոշակներ

12,414,546.0

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

12,414,546.0

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

10,017,199.8

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

178,600.

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

66,989.4

Այլ ծախսեր

7,771,610.4

Պահուստային միջոցներ

2,000,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16,118,017.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

16,125,137.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

16,125,137.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15,042,843.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

661,639.0

այդ թվում՝

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

38,000.0

 - Վարչական սարքավորումներ

115,639.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

508,000.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

420,655.0

այդ թվում՝

 

 - Աճեցվող ակտիվներ

140,000.0

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

298.0

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

280,357

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-7,120.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2019 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 2018 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2018 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր պետական ծառայության մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով¸ ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2018 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատ­րութ­յուն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Արցախի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2018 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2018 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների  գումարների  չափով  ենթակա  են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2018 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2018 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2018 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվու­թ­յան տրամադրման (գործողութ­յան ժամ­­­­­կետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիո­հա­ճա­խականության օգտագործ­ման պար­­տադիր վճար­­­ների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2018 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դա­տա­րան հայցադիմումներ, դի­մում­ներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռա­բեկ բողոքներ ներ­կա­յացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրա­մադր­վող փաստա­թղ­թե­­րի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրեն­քով սահմանված վճա­րումները, ինչպես նաև դատական ակ­տերի հի­­ման վրա հօ­գուտ պետական բյուջեի պետական հիմնարկներից բռնագանձված պե­­տա­կան տուր­քի գու­մարների վճարումները,

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրա­վունք­­ների գրանցում կատարելու համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված  վճարումները.

4) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված  փոփոխություններ   և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հավելվածի համապատասխան  աղյուսակներում.

   5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տութ­յան օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահ­ման­ված համապատասխան գու­մար­ները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերա­զան­ցած՝ լրացուցիչ ստաց­ված եկա­մուտ­ների գումարի չափով ավելացնել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյուջետային եկա­մուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատար­վելիք բյու­ջե­տա­յին ելքերի պատկանելիության` համապատասխան փոփոխության ենթարկել բյուջե­տային ծախ­սե­րի ֆինանսավորման համար սույն օրեն­քի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյու­ջե­տա­յին հատկացումների գու­մար­ները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հա­վել­վա­ծում լրացվող որևէ ծախսային ծրագ­րի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդ­վա­ծով հաս­տատ­ված դեֆիցիտի (պակա­սուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավել­վա­ծով սահ­ման­ված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբյուրների և դրանց տար­րե­րի հա­մա­պա­տաս­խան գումարները (անհրաժեշտու­թյան դեպ­քում լրացում կա­տա­րե­լով այդ տար­րերի կազ­­մում) դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հան­րա­պե­տու­թ­յան բյուջետա­յին հա­մակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կե­տին հա­մա­պա­տասխան: Սույն կետի գործողությունը չի տարածվում սույն հոդ­վածի 3-րդ և 6-րդ կե­տե­րով, ինչպես նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախա­տես­ված դեպքերի վրա. 

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները¸ ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածների` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ սահմանված ծախսային ծրագրերի միջև (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պա­­կա­սուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատ­ված գու­մար­նե­րը, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփոխութ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի N 3 հավելվածում.

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

                

 

                                                          

   2017թ. դեկտեմբերի 25

  Ստեփանակերտ

  ՀՕ-55-Ն

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

40,947.8

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

25,104.0

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

15,843.8

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

6,029.3

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6,029.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

7,227.5

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

7,227.5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6,598.5

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6,598.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

8,241.0

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

8,241.0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

10,367.9

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

10,367.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

9,043.0

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

9,043.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

88,455.0

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի «02. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

92,439.1

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

38,146.8

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

8,235.3

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ

34,459.5

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

11,597.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

92,439.1

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական

անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

145,398.8

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

62,519.4

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

82,879.4

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

22,322.6

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

22,322.6

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

21,437.8

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

21,437.8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

28,363.3

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

28,363.3

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

60,863.8

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

37,877.2

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ» ՊՈԱԿ

22,986.6

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

23,137.2

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

23,137.2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

50,127.7

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

50,127.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

351,651.2

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «02. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

126,613.8

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

91,136.8

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

35,477.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

126,613.8

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն

390,049.7

«Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

70,139.9

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

58,084.0

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

33,180.1

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

35,278.6

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

84,752.3

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

56,877.5

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

51,737.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

4,565.2

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ»  ՊՈԱԿ

4,565.2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

21,573.3

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

21,573.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

416,188.2

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.1

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

351,554.4

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

56,005.5

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

134,101.8

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

50,950.3

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

40,327.8

«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

35,876.7

«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

34,292.3

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

120,885.7

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,199.8

«Խնապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

15,121.1

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8,505.7

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,652.9

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16,916.3

«Իվանյանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

18,786.5

«Նորագյուղի  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34,703.4

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

72,102.4

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,483.8

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,458.5

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,813.7

«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

39,346.4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

177,771.6

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

51,705.5

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

32,539.0

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,704.4

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,663.8

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

10,690.7

«Վանքի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

44,297.7

«Չափարի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

19,170.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

243,582.6

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

36,416.6

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

61,331.9

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

19,593.9

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

26,794.2

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

31,359.1

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16,536.3

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,379.2

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

24,738.2

«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,433.2

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

17,036.9

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,036.9

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

64,023.1

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12,210.1

«Շուշիի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

51,813.0

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

69,799.7

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

42,563.8

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,778.1

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,457.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,116,756.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.2

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

155,183.7

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

155,183.7

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1,588,963.4

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

266,991.3

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

201,197.1

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

130,428.0

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

56,212.4

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

100,112.7

«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

96,404.6

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

209,924.6

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ

140,821.5

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

131,507.7

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

201,006.8

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

54,356.7

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

104,296.4

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

104,296.4

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

141,093.4

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

141,093.4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

105,621.6

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

105,621.6

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

217,257.5

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

134,747.4

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

82,510.1

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

80,544.4

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

80,544.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

143,193.2

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ

143,193.2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

129,003.1

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

69,881.8

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

59,121.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,665,156.7

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.3

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2

խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություններին»

ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

1,276,593.1

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

1,276,593.1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

970,965.2

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

970,965.2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

1,472,185.0

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

1,472,185.0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1,486,785.5

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

1,486,785.5

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

456,982.6

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

456,982.6

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

154,180.4

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

154,180.4

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

1,430,511.0

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ

1,430,511.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7,248,202.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.4

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի

1 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

  314,933.7

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

122,623.6

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

94,225.4

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ

98,084.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  314,933.7

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.5

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի

«01. Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

107,990.8

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

107,990.8

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

20,507.5

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

20,507.5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

19,006.3

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

19,006.3

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

22,267.9

«Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

22,267.9

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

18,706.7

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

18,706.7

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5,745.5

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

5,745.5

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

26,701.4

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

26,701.4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

220,926.1

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.6

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի

 «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

69,751.1

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

37,424.4

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

32,326.7

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

50,622.9

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

20,390.6

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

30,232.3

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

58,500.8

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

28,511.9

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

29,988.9

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

75,157.0

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

40,483.5

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

34,673.5

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

49,715.8

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

49,715.8

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

39,734.4

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

39,734.4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

343,482.0

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.7

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին»

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի

 «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

157,361.1

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

37,085.8

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

15,740.7

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

16,265.1

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

20,806.8

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

43,444.3

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

10,037.9

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

13,980.5

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

17,971.8

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

17,971.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

175,332.9

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 4

 

«Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի

 մասին» Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի

 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

304,489.9

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

19,347.0

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

50,376.8

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

36,531.0

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54,996.3

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54,325.3

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

16,804.0

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

15,396.2

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

56,713.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

304,489.9

 

Հավելված N 2

 

Արցախի Հանրապետության 2018  թվականի պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

Անվանումը

Գումարը               (հազար դրամով)

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

1,323,444.0

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

168,874.4

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

193,112.2

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

250,324.6

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

148,291.3

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

125,240.0

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

55,754.0

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

278,321.0

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,543,361.5

 

Հավելված N 3

 

Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

       5,110,612.5

այդ թվում`

 

 Փոխառու զուտ միջոցներ

       5,110,612.5

այդ թվում`

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

     26,553,323.4

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

     (21,442,710.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 1

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,

փոփոխման, վերաձևապերպման) պարտադիր վճարների` 2018 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության տրամադրման պարտադիր վճարի չափը  (դրամ)

Թույլտվության գործո­ղու­թյան ժամկետի երկարա­ձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման պարտադիր վճարի չափը

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

0

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանություն, մեկ հատված

175,000

0

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանություն, մեկ հատված

20,000

0

2

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների

 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105,000

0

 

-  Արցախի Հանրապե­տության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10,500

0

 

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կո­դի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2,625,000

0

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականու­թյուն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանու­թյան)

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

266,000

0

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի զորություն

283,000

0

4

 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Արցախի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4,100,000

0

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ  (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140,000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 2

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2018 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճա­խականության օգտագործման վճարի չափը  (դրամ)

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

50,000

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

2

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

115,000

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

17,250

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8,750

3

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21,000

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140,000

4

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

Արցախի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

16,800,000

5

 

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                           (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից, մեկ ռադիոհաճախականություն

35,000

 

          Հավելված N 1      
          Աղյուսակ N 1      
Արցախի Հանրապետության  2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների      
     
                 
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Գումարը
(հազար դրամով)
     
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
101 538 781,8      
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12 907 086,9      
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 5 895 137,3      
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  3 590 386,9      
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 601 337,5      
        ԱՀ Ազգային ժողով 601 337,5      
      02 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում 142 828,0      
        ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 142 828,0      
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 2 846 221,4      
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ 557 660,3      
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 199 153,5      
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 377 401,5      
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 350 324,5      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 290 945,5      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 161 318,1      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 122 728,9      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 156 386,8      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 150 455,2      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 103 373,0      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 113 067,0      
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 263 407,1      
    2 0112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 300 405,9      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 195 405,9      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 1 195 405,9      
      02 Ակցիզային դրոշմանիշների և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 55 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 55 000,0      
      03 Գնումների պաշտոնական տեղեկագրերի հրապարակման գործընթացի ապահովման և  ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 5 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 5 000,0      
      04 ԱՀ գանձապետական համակարգի վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր 45 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0      
    3 0113 Արտաքին հարաբերություններ  1 004 344,5      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  904 344,5      
        ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն 783 898,8      
        ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն 120 445,7      
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 100 000,0      
        ԱՀ կառավարություն 100 000,0      
  3   0130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 490 716,5      
    1 0131 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  143 153,6      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  102 153,6      
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 102 153,6      
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 40 000,0      
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 40 000,0      
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 1 000,0      
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 1 000,0      
    2 0132 Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  241 250,5      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  210 293,4      
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 210 293,4      
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 30 957,1      
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 30 957,1      
    3 0133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  106 312,4      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 39 764,0      
        Այլ մարմիններ 39 764,0      
      02 Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր 15 000,0      
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 15 000,0      
      03 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 40 048,4      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 40 048,4      
      04 Տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքների իրականացման ծախսեր 11 500,0      
        ԱՀ կառավարություն 11 500,0      
  4   0140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 61 522,5      
    1 0141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  61 522,5      
      01 Գիտություն 28 500,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 28 500,0      
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 022,5      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 33 022,5      
  6   0160 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 416 349,1      
    1 0161 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  416 349,1      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 211 078,0      
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 38 937,7      
        ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 172 140,3      
      02 Ընտրություններ                                                                     62 409,4      
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 62 409,4      
      03 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 011,7      
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 33 011,7      
      04 Կադաստրային գործերի արխիվի արդիականացում և կադաստրային փաստաթղթերի երկարաժամկետ պահպանման համար միջոցառումների իրականացում  20 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 20 000,0      
      05 «Գեոդեզիայի, քարտեզագրման, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 75 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 75 000,0      
      06 Կադաստրի համակարգի տեխնիկական արդիականացում և վերազինում 14 850,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 14 850,0      
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3 500 000,0      
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3 500 000,0      
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 3 500 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 3 500 000,0      
  8   0180 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 543 361,5      
    1 0181 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 543 361,5      
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  2 543 361,5      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 543 361,5      
02     0200 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 100 000,0      
  2   0220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 100 000,0      
    1 0221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 100 000,0      
      01 Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 100 000,0      
        ԱՀ կառավարություն 100 000,0      
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 7 577 486,7      
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 4 981 582,4      
    1 0311 Ոստիկանություն 2 807 202,7      
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 2 573 139,1      
        ԱՀ ոստիկանություն 2 573 139,1      
      02 Պետավտոհամարանիշների ձեռքբերում 15 750,0      
        ԱՀ ոստիկանություն 15 750,0      
      03 Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն 218 313,6      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 218 313,6      
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 2 174 379,7      
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 2 174 379,7      
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 2 174 379,7      
  2   0320 Փրկարար ծառայություն 1 314 026,8      
    1 0321 Փրկարար ծառայություն 1 314 026,8      
      01 ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում 1 314 026,8      
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 1 314 026,8      
  3   0330 Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 778 554,5      
    1 0331 Դատարաններ  586 304,7      
      01 ԱՀ դատարանների պահպանում     577 113,9      
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 577 113,9      
      02 ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ     9 190,8      
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 9 190,8      
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 192 249,8      
      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 100 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 100 000,0      
      02 ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր 47 449,8      
        ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 47 449,8      
      03 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 44 800,0      
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 44 800,0      
  4   0340 Դատախազություն 503 323,0      
    1 0341 Դատախազություն 503 323,0      
      01 ԱՀ դատախազության պահպանում 503 323,0      
        ԱՀ դատախազություն 503 323,0      
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 14 163 370,0      
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 3 713 444,8      
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  3 713 444,8      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 558 196,6      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 558 196,6      
      02 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 300 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 300 000,0      
      03 ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր 120 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 120 000,0      
      04 Պետական աջակցություն «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին 35 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 35 000,0      
      05 Պետական աջակցություն Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  13 973,1      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 13 973,1      
      06 Պետական աջակցություն ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 49 385,5      
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 49 385,5      
      07 Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծախսեր 12 500,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 12 500,0      
      08 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 2 500 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 2 500 000,0      
      09 Պետական և համայնքային գույքի տեղեկատվության տրամադրման, հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում 35 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 35 000,0      
      10 Պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 3 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 3 000,0      
      11 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 86 389,6      
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 86 389,6      
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 4 778 874,8      
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  4 778 874,8      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  274 067,2      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  191 915,8      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն 82 151,4      
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 809,6      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  31 809,6      
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 20 560,1      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  20 560,1      
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 75 308,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  75 308,0      
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 86 560,6      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  86 560,6      
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 304 489,9      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  304 489,9      
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի կազմակերպում 15 500,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  15 500,0      
      08 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշների և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում 645,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  645,0      
      09 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 5 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  5 000,0      
      10 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 1 300 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 300 000,0      
      11 Կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում 1 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 000,0      
      12 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 2 168 065,3      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  2 120 065,3      
        ԱՀ կառավարություն  48 000,0      
      13 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 42 369,1      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  42 369,1      
      14 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 500,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  500,0      
      15 Խոշոր եղջերավոր կենդանիների մսուրային պահվածքի ծախսերի փոխհատուցում 240 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  240 000,0      
      16 Անասնագլխաքանակի հաշվառում, համարակալում 5 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  5 000,0      
      17 Ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերում 140 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  140 000,0      
      18 Բրուցելյոզով հիվանդ կենդանիների արժեքի մասնակի փոխհատուցում 10 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  10 000,0      
      19 Անասնապահության կանոնակարգում և արոտների կառավարում 50 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  50 000,0      
      20 Անասնաբուժական սպասարկման կայանների համար սարքավորումների ձեռքբերում 8 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  8 000,0      
  3   450 Վառելիք և էներգետիկա 2 650 000,0      
    5 0454 Էլեկտրաէներգիա 2 650 000,0      
      01 Բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորում 2 650 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 650 000,0      
  5   450 Տրանսպորտ 168 513,3      
    1 0451 Ճանապարհային տրանսպորտ 10 000,0      
      01 Պետական ֆինանսական աջակցություն նպատակային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցմանը 10 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 10 000,0      
    4 0454 Օդային տրանսպորտ  158 513,3      
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 146 113,3      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 146 113,3      
      02 Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր 10 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  10 000,0      
      03 Թռիչքային պիտանելիության ապահովման ծառայություններ 2 400,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 400,0      
  7   0470 Այլ բնագավառներ 355 000,0      
    2 0472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 330 000,0      
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 330 000,0      
        ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 330 000,0      
    3 0473 Զբոսաշրջություն  25 000,0      
      01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 25 000,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 25 000,0      
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 2 497 537,1      
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 2 497 537,1      
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -7 120,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն -7 120,0      
      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 250 000,0      
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 250 000,0      
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 54 657,1      
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 54 657,1      
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 2 200 000,0      
        ԱՀ կառավարություն 2 200 000,0      
05     0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 200 596,0      
  6   0560 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 200 596,0      
    1 0561 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 200 596,0      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 181 596,0      
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 181 596,0      
      02 ԱՀ տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի ծրագիր 16 100,0      
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 16 100,0      
      03 ԱՀ տարածքի կոշտ կենցաղային թափոնների ուսումնասիրություն 1 520,0      
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 1 520,0      
      04 Կենսատեխնիկական միջոցառումների իրականացման ծրագիր 1 380,0      
        ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 1 380,0      
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1 062 719,0      
  3   0630 Ջրամատակարարում 770 000,0      
    1 0631 Ջրամատակարարում  770 000,0      
      01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 570 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  570 000,0      
      02 Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, վերականգնում և պահպանում 200 000,0      
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  200 000,0      
  6   0660 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 292 719,0      
    1 0661 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 292 719,0      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  292 719,0      
        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 292 719,0      
07     0700 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 6 151 779,2      
  1   0710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 209 339,1      
    1 0711 Դեղագործական ապրանքներ 195 339,1      
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 195 339,1      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 195 339,1      
    3 0713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 14 000,0      
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում 14 000,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 14 000,0      
  2   0720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 2 396 693,8      
    1 0721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 1 146 404,6      
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 1 146 404,6      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 146 404,6      
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 461 917,0      
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 332 802,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 332 802,8      
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 129 114,2      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 129 114,2      
    3 0723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  108 953,0      
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 96 390,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 96 390,0      
      02 6-12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման ծառայություններ 12 563,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 12 563,0      
    4 0724 Պարաբժշկական ծառայություններ 679 419,2      
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 206 187,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 206 187,8      
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 58 440,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 58 440,8      
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 197 530,6      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 197 530,6      
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 8 290,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 8 290,0      
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 208 970,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 208 970,0      
  3   0730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 2 486 183,6      
    1 0731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  1 104 840,3      
      01 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  89 336,4      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 89 336,4      
      02 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 243 294,5      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 243 294,5      
      03 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 687 875,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 687 875,8      
      04 18 տարեկան  և ավելի բարձր տարիքի անձանց  բժշկական օգնության ծառայություններ 84 333,6      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 84 333,6      
    2 0732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 593 212,7      
      01 Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ 73 588,2      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 73 588,2      
      02 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 119 105,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 119 105,0      
      03 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 37 311,7      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 37 311,7      
      04 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 107 437,5      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 107 437,5      
      05 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 42 664,6      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 42 664,6      
      06 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 166 836,7      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 166 836,7      
      07 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 46 269,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 46 269,0      
    3 0733 Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 788 130,6      
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 385 604,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 385 604,8      
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 402 525,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 402 525,8      
  4   0740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 313 805,9      
    1 0741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 313 805,9      
      01 Պետական աջակցություն «ԱՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 299 270,9      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 299 270,9      
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 14 535,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 14 535,0      
  6   0760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 745 756,8      
    1 0761 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 602 889,9      
      01 «Հանրապետական բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրում 150 000,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 150 000,0      
      02 Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 44 940,5      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 44 940,5      
      03 ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 11 592,2      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 11 592,2      
      04 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 143 813,4      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 143 813,4      
      05 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 180 015,8      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 180 015,8      
      06 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 15 600,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 15 600,0      
      07 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 38 100,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 38 100,0      
      08 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 9 528,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 9 528,0      
      09 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 5 000,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 5 000,0      
      10 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ 4 300,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 4 300,0      
    2 0762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 142 866,9      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  142 866,9      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 142 866,9      
08     0800 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 3 183 056,1      
  1   0810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 316 421,1      
    1 0811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 316 421,1      
      01 ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 94 200,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 94 200,0      
      02 Մարզական միջոցառումներ 142 922,8      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 142 922,8      
      03 Պետական աջակցություն «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը 31 298,3      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 31 298,3      
      04 Օգնություն մարզֆեդերացիաներին 48 000,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 48 000,0      
  2   0820 Մշակութային ծառայություններ 1 598 139,3      
    1 0821 Գրադարաններ 88 455,0      
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  88 455,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 40 947,8      
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 6 029,3      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 227,5      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 598,5      
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 8 241,0      
        Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 10 367,9      
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 9 043,0      
    2 0822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 102 561,5      
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 10 122,4      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 10 122,4      
      02 Պետական աջակցություն թանգարաններին  92 439,1      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 92 439,1      
    3 0823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 358 493,8      
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 351 651,2      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 145 398,8      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 22 322,6      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 21 437,8      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 28 363,3      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 60 863,8      
        Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 23 137,2      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 50 127,7      
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 6 842,6      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 6 842,6      
    4 0824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 37 867,5      
      01 Պետական աջակցություն  ԼՂՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 36 867,5      
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 36 867,5      
      02 Մուրացանի հիշատակի օրվա անցկացման միջոցառումներ 1 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 1 000,0      
    5 0825 Արվեստ 827 854,5      
      01 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 52 232,5      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 52 232,5      
      02 Պետական աջակցություն թատրոններին 126 613,8      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 126 613,8      
      03 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 416 188,2      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 390 049,7      
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 4 565,2      
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 21 573,3      
      04 Մշակութային միջոցառումներ 105 500,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 105 500,0      
      05 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց  պատվովճարներ 4 320,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 4 320,0      
      06 Կենտրոնացված կարգով գույքի, երաժշտական գործիքների և բեմական հագուստի ձեռքբերում 120 000,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 120 000,0      
      07 Մշակութային միասնական պորտալ համակարգի ստեղծում 3 000,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 3 000,0      
    7 0827 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 182 907,0      
      01 Պետական աջակցություն «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 82 907,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 82 907,0      
      02 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 100 000,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 100 000,0      
  3   0830 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 815 310,0      
    1 0831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 664 024,4      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 27 960,6      
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 27 960,6      
      02 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 387 344,0      
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 387 344,0      
      03 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 240 000,0      
        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 240 000,0      
      04 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 8 719,8      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 8 719,8      
    2 0832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 151 285,6      
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 143 785,6      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 86 120,9      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 9 901,3      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 7 417,1      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 328,7      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 571,4      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 7 318,2      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 654,0      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 7 134,1      
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 6 339,9      
      02 Հրատարակչական ծախսեր 7 500,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 4 500,0      
        ԱՀ կառավարություն 3 000,0      
  4   0840 Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 231 000,0      
    1 0841 Երիտասարդական ծրագրեր 36 000,0      
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 36 000,0      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 36 000,0      
    2 0842 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 135 000,0      
      01 Նյութական աջակցություն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 45 000,0      
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և ոչ պետական թերթերին 90 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 90 000,0      
    3 0843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 60 000,0      
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 60 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 60 000,0      
  6   0860 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 222 185,7      
    1 0861 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 222 185,7      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 222 185,7      
        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 222 185,7      
09     0900 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 14 699 817,7      
  1   0910 Նախադպրոցական  կրթություն 1 213 862,0      
    1 0911 Նախադպրոցական կրթություն  1 213 862,0      
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 1 116 756,4      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 351 554,4      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 120 885,7      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 72 102,4      
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 177 771,6      
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 243 582,6      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 17 036,9      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 64 023,1      
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 69 799,7      
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 67 105,6      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 67 105,6      
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 30 000,0      
        ԱՀ կառավարություն 30 000,0      
  2   0920 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 990 271,5      
    1 0921 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 990 271,5      
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 2 665 156,7      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 155 183,7      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1 588 963,4      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 104 296,4      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 141 093,4      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 105 621,6      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 217 257,5      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 80 544,4      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 143 193,2      
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 129 003,1      
      02 Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 76 912,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 76 912,0      
      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին 7 248 202,8      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 276 593,1      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 970 965,2      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 472 185,0      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 486 785,5      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 456 982,6      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 154 180,4      
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 1 430 511,0      
  3   0930 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 614 632,0      
    1 0931 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 314 933,7      
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 314 933,7      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 314 933,7      
    2 0932 Միջին մասնագիտական կրթություն 299 698,3      
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  134 936,1      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 134 936,1      
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  74 438,2      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 74 438,2      
      03 «Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  66 874,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 66 874,0      
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  23 450,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 23 450,0      
  4   0940 Բարձրագույն կրթություն 1 095 798,0      
    1 0941 Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 1 095 798,0      
      01 Պետական աջակցություն Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտին 9 366,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 9 366,0      
      02 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  450 902,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 450 902,0      
      03 «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  635 530,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 635 530,0      
  5   0950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  834 220,8      
    1 0951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 769 393,6      
      01 Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին 220 926,1      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 107 990,8      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 20 507,5      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 19 006,3      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 22 267,9      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 18 706,7      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 745,5      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 26 701,4      
      02 Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին 343 482,0      
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 69 751,1      
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 50 622,9      
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 58 500,8      
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 75 157,0      
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 49 715,8      
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 39 734,4      
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 175 332,9      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 157 361,1      
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 17 971,8      
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 29 652,6      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 29 652,6      
    2 0952 Լրացուցիչ կրթություն 64 827,2      
      01 Պետական և քաղաքացիական ծառայողների ուսուցման ծրագրեր 3 000,0      
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 3 000,0      
      02 ԱՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր 16 000,0      
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 16 000,0      
      03 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր 45 827,2      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 45 827,2      
  6   0960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  686 515,9      
    1 0961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  686 515,9      
      01 Պետական աջակցություն արտասահմանյան բուհերում ԱՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին 40 000,0      
        ԱՀ կառավարություն 40 000,0      
      02 Կրթական բարեփոխումների միջոցառումներ     5 000,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 5 000,0      
      03 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 68 100,6      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 68 100,6      
      04 Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 295 546,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 295 546,0      
      05 Պետական աջակցություն «Պոլ Էլյուարի Տուն Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն» հիմնադրամին 2 852,6      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 2 852,6      
      06 Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում  149 994,3      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 149 994,3      
      07 Հրատարակչական ծախսեր 9 260,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 9 260,0      
      08 Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի կազմակերպում 39 120,7      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 39 120,7      
      09 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ 18 960,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 18 505,0      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 455,0      
      10 ԱՀ դպրոցականների ռազմահայրենասիրական և մարզական միջոցառումներ 14 001,2      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 13 706,2      
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 295,0      
      11 Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր 5 000,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 5 000,0      
      12 Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ 2 500,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 2 500,0      
      13 Մեթոդական և տեխնիկական օգնության միջոցառումներ 5 180,5      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 5 180,5      
      14 Կենտրոնացված կարգով  կրթական և մարզական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում և տեղափոխում 31 000,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 31 000,0      
  8   0980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 264 517,5      
    1 0981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 264 517,5      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում 264 517,5      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 264 517,5      
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 22 906 628,7      
  1   1010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 91 718,9      
    1 1011 Վատառողջություն 16 480,8      
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 16 480,8      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 16 480,8      
    2 1012 Անաշխատունակություն 75 238,1      
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 53 840,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 53 840,0      
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 21 398,1      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 21 398,1      
  2   1020 Ծերություն 12 531 751,3      
    1 1021 Ծերություն 12 531 751,3      
      01 Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 982 800,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 982 800,0      
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 24 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 24 000,0      
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 583 830,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 583 830,0      
      04 Օրենքով և ԱՀ Նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  170 580,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 170 580,0      
      05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 117 205,3      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 117 205,3      
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 10 653 336,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 10 653 336,0      
  3   1030 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0      
    1 1031 Հարազատին կորցրած անձինք  240 000,0      
      01 Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 240 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 240 000,0      
  4   1040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5 118 674,2      
    1 1041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 5 118 674,2      
      01 Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   32 760,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 32 760,0      
      02 Միանվագ պարտադիր պետական ապահովագրական վճարներ ԱՀ պաշտպանության և փրկարարական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին 40 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 40 000,0      
      03 Պետական նպաստներ  2 790 876,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 2 790 876,0      
      04 Հումանիտար օգնության միջոցառումներ  12 918,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 12 918,0      
      05 Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  32 500,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 32 500,0      
      06 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   82 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 82 000,0      
      07 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  1 325 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 325 000,0      
      08 Վարժական հավաքների, զինծառայության և փրկարարական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում 73 500,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 73 500,0      
      09 Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 56 901,2      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 56 901,2      
      10 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 52 429,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 52 429,0      
      11 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 1 540,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 540,0      
      12 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 4 500,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 4 500,0      
      13 Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում 300 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 300 000,0      
      14 ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 210 750,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 210 750,0      
      15 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 53 000,0      
        ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 53 000,0      
      16 Քաղաքացիների խնայողությունների ինդեքսավորման ծախսեր 50 000,0      
        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 50 000,0      
  5   1050 Գործազրկություն 44 947,0      
    1 1051 Գործազրկություն 44 947,0      
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 2 250,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 2 250,0      
      02 Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 1 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 000,0      
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 15 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 15 000,0      
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 3 067,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 3 067,0      
      05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  3 630,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 3 630,0      
      06 Պետական աջակցություն գործազուրկներին 20 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 20 000,0      
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 776 414,2      
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 776 414,2      
      01 Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ  256 258,2      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 256 258,2      
      02 ԱՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչների կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական օգնություն  159 660,0      
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 39 600,0      
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 120 060,0      
      03 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 28 800,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 28 800,0      
      04 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 851 696,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 851 696,0      
      05 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում 80 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 80 000,0      
      06 Վերաբնակեցման նպատակով բնակարանաշինության ծախսեր 400 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 400 000,0      
  9   1090 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 3 103 123,1      
    1 1091 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 618 090,4      
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  618 090,4      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 618 090,4      
    2 1092 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 2 485 032,7      
      01 Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ 36 466,6      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 36 466,6      
      02 Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 144 862,1      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 144 862,1      
      03 ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր 72 000,0      
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 72 000,0      
      04 Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում 1 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 000,0      
      05 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 13 200,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 13 200,0      
      06 Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ 1 072 504,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 072 504,0      
      07 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 80 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 80 000,0      
      08 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 50 000,0      
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 50 000,0      
      09 ԱՀ ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի մշակում և ներդնում 5 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 5 000,0      
      10 Պետական աջակցություն Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին 1 000 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 1 000 000,0      
      11 Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում 10 000,0      
        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 10 000,0      
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 18 586 241,5      
  1   1110 Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 2 000 000,0      
    1 1111 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 2 000 000,0      
      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 2 000 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  2 000 000,0      
  2     Այլ  ծախսեր 16 586 241,5      
    1   Այլ  ծրագրեր 16 586 241,5      
      01 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 1 256 241,5      
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 256 241,5      
      02 Կապիտալ ներդրումներ 14 200 000,0      
        ԱՀ կառավարություն 14 200 000,0      
      03 Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր 120 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  120 000,0      
      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր 260 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  260 000,0      
      05 Տոնական օրերի միջոցառումներ 150 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  150 000,0      
      06 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0      
      07 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 300 000,0      
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0