«Կենդանական աշխարհի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Կենդանական աշխարհի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի ՀՕ-170 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2.  Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին հոդվածով.

 

«Հոդված 5.1. Տարեկան ծրագրերը

1. Պետական ծրագրերն իրականացվում են տարեկան ծրագրերի միջոցով: Տարեկան ծրագիրն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկա­յացվում պետական բյուջեի նախագծի կազմում, որի ֆինանսավորման գու­մարն արտացոլվում է պետական բյուջեի ծախսերում:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-54-Ն