«Զբաղվածության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

 Հոդված 1. «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-114-Ն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8) ամենամյա ծրագրի ներառում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կազմում` Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկա­յացնե­լու համար:»:

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-52-Ն