«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

 Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան 1997 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 51-ին հոդվածի 1-ին մասի  «բ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«գ) մշակում է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան ծրագիրը (այսուհետ՝ Տարեկան ծրագիր) և մասնակցում դրա իրականաց­մանը.»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 41-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 41. Տարեկան ծրագիրը

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության աշխատանքներն իրա­կա­նացվում են Տարեկան ծրագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով:

Տարեկան ծրագիրը Ազգային ժողով է ներկայացվում պետական բյուջեի նախագծի կազմում:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության կառավարությունն Ազգային ժողով է ներկայացնում» բառերը փոխարինել «Ազգային ժողով են ներկայացվում» բառերով:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-51-Ն