«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՀՕ-45-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տության կառավարությունը» բառերը, իսկ «ներկայացնում» բառը փոխարինել «ներկայացվում» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-50-Ն