«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի նոյեմբերի 23-ի ՀՕ-35 օրենքի 1-ին հոդվածի 3-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան կառավարությունը ներկայացնում է» բառերը փոխարինել «ներկա­յացվում է» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

2017թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-49-Ն