«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին

Հոդված 1. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-79 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2.  Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-ին հոդվածով.

 

«Հոդված 14.1. Գիտական, գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերը

 

1. Գիտական, գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերը Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի կազմում ներկա­յացվում են Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-48-Ն