«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մաիսն

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 14-ին

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշ­խիք­ների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվա­կանի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2‑րդ մասում «2018» թիվը փոխարինել «2019» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 22

Ստեփանակերտ

ՀՕ-46-Ն