«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 14-ին

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011  թվականի  նոյեմբերի  30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսու­հետ՝ Օրենք)  15-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «2018» թիվը փոխարինել «2019» թվով:

 

Հոդված 2.  Օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ նախադասու­թյու­նում «չափը» բառից հետո լրացնել «՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 6-րդ մասը» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 43-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդա­կու­թյամբ 6-րդ մաս.

«6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 4-րդ մասի հիման վրա հետ են գանձվում (բռնագանձվում) ավել վճարված կենսաթոշակի այն գումար­ները, որոնք վճարվել են այդ հանգամանքը (ավել գումարների վճարումը) հայտնաբերելու ամսվան նախորդող երեք տարվա (36 ամսվա) ընթացքում:»։

 

Հոդված 4. Օրենքի 55-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու­թյամբ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ մասեր.

«4. Սույն օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պարտականությունները չկատարելու հետևանքով կամ սխալմամբ (Արցախի Հանրապետության օրեն­քի խախտմամբ) կենսաթոշակառուին (անչափահաս կամ խնամակա­լության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի դեպքում՝ կենսաթոշակառուի օրինական ներկայացուցչին` ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին) ավել վճարված կենսաթոշակի գումարների չափում չեն հաշվարկվում այն գումարները, որոնք վճարվել են մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ կենսաթոշակի գումարը վճարվել է`

1) կենսաթոշակառուի մահվան ամսվան հաջորդող ամիսների համար կամ Արցախի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնա­գավառում միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունում կենսա­թոշակառուին կենսաթոշակ նշանակելու ամսվան հաջորդող ամիսների համար կամ

 

 

 

 

 

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքի հետևանքով, որը հաստատված է դատարանի՝ օրինա­կան ուժի մեջ մտած վճռով:

5. 2018 թվականի հունվարի 1-ից դադարեցվում են մինչև 2018 թվականի հունվարի  1-ն ավել վճարված կենսաթոշակի գումարները սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վերականգնելու նպատակով կատարվող պահումները։

6. Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ն ավել վճարված և 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե փաստացի վերականգնված գումարները չեն վերադարձվում:»:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի    1-ից:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. դեկտեմբերի 22

Ստեփանակերտ

ՀՕ-45-Ն