«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2017թ. դեկտեմբերի 14-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-55-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ և 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասե­րում «սանդղանման» բառը փոխարինել «սանդղաձև» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասի՝

ա. «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» բառերով,

բ. «վերահսկիչ» բառը փոխարինել «Հաշվեքննիչ» բառով,

գ. «կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի» բառերը փոխարինել «Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի» բառերով.

2) 4-րդ մասի «վարչապետի» բառը փոխարինել «պետական նախարարի» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի վերնագրում, 1-9-րդ հոդվածներում, հավելվածում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ     

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 22

Ստեփանակերտ

ՀՕ-44-Ն