ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 141-րդ հոդվածին համապատասխան, որոշում է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, Հանրապետության Նա­խա­գահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, կառավարության որոշում­ների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի համապատաս­խա­նությունը Սահմանադրությանը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ     

 

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 22

Ստեփանակերտ

ՀՕ-41-Ն