«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2017թ. նոյեմբերի 30-ին

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2003 թվականի  նոյեմբերի  26-ի  ՀՕ-76 օրենքի  10-րդ  հոդվածի 2-րդ մասում «2018» թիվը փոխարինել «2022» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ     

 

 

2017թ. դեկտեմբերի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-36-Ն