«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2017թ. հոկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի աղյու­սակի 16-րդ կետի «է» ենթակետի առաջին և երրորդ պարբերություններից հանել «(բացառությամբ խաղողի)» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա­րակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

                                

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                                                                                                 

 

 

2017թ. նոյեմբերի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-35-Ն