«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2017թ. հոկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին մասով.

«6.1. Օտարերկրյա իրավաբանական անձինք Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պետության կառավարության որոշմամբ կարող են իրականացնել սույն օրեն­քով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեություն օտարերկր­յա պետությունների տված համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում`

1)    2-րդ մասի`

ա. առաջին պարբերությունը «Հայաստանի Հանրապետության կենտրո­նական բանկի,» բառերից հետո լրացնել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի,» բառերով,

բ. երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել,

գ. երրորդ պարբերության «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված» բառերը փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցու­թյունը կարգավորող պետական» բառերով,

դ. չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Էներգետիկայի և էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառներում  լիցենզավորման առանձնահատկությունները սահմանվում են համապատաս­խա­նաբար «Էներգետիկայի մասին» և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով և դրանց համաձայն ընդունված լիցենզավորման կարգերով:»,

ե. վեցերորդ պարբերությունից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության կառավարության կողմից» բառերը.

2) 3-րդ մասի «լիցենզավորող հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ հանձնա­ժողովներ)» բառերը փոխարինել «հանձնաժողովներ (այսուհետ՝ լիցենզավորող հանձնաժողովներ)» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կող­մից բարդ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաների լիցենզավորման կարգերը հաս­տատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայու­թյունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնա­ժողովը:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Անձի մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը պետք է հաստատվի սույն օրենքով սահմանված կարգով մասնագիտական որակավորման ստուգման արդյունքում լիազորված մարմնի կողմից տրված համապատասխան փաստաթղթերով (վկայականներով, դիպլոմներով կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթերով): Անձի կողմից ոչ պակաս, քան երեք տարի անընդմեջ որոշակի պաշտոններում կամ որոշակի բնագավառներում աշխատանքներ կատարելու մասին աշխատանքային ստաժը նույնպես կարող է համարվել անձի՝ տվյալ մասնագիտական որակավորում ունենալու փաստը հաստատող փաստաթուղթ, եթե դա սահմանված է օրենքով, լիցենզավորման կամ որակավորման կարգերով:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 9-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «համարը» բառը փոխարինել «սերիան և համարը» բառերով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասից հանել «և տալիս է հայտարարություն զանգվածային լրատվության միջոցով» բառերը.

2) 3-րդ մասում «զանգվածային լրատվության միջոցով հայտարարության հրապարակման օրվանից 15 օր հետո՝ երեք օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «հայտը ներկայացնելուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով.

3) 5-րդ մասում «տալու օրվանը հաջորդող երրորդ օրը» բառերը փոխարինել «տալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով:

 

Հոդված 8. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`

1)    2-րդ մասի աղյուսակի`

ա. տասներորդ սյունակի «Գործունեության իրականացման վայրը» բառերը փոխարինել «Վայրի պահանջ» բառերով,

բ. 17-րդ բաժնի 7.1-ին և 7.3-րդ կետերից հանել «(բացառությամբ` խաղողի)» բառերը, իսկ 7.5-րդ կետից` «Վ» տառը.

2)    31-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«31. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «16. Քաղաքաշինության բնագավառ» բաժնի 2-րդ կետով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման պետական լիազոր մարմնի կողմից իրականացվում են առանց լիցենզիայի:»:

 

Հոդված 9. Անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 17-րդ բաժնի 7.1-ին և 7.3-րդ կետերով տրամադրված լիցենզիաները ենթակա են վերաձևակերպման` սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

Սույն մասով նշված ժամկետում լիցենզիաների վերաձևակերպման դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար սահմանված պետա­կան տուրքը չի գանձվում:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                                                                                                                                                 

 

 

2017թ. նոյեմբերի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-34-Ն