«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2017թ. հոկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Դատական ակտերի  հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 51-րդ հոդվածում «ե» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  «զ» և «է»  կետեր.

«զ) միակ այն բնակարանի (այդ թվում՝ բնակարանի հետ մեկ միասնական գույքային միավոր կազմող տնամերձ հողամասի և այդ հողամասի վրա առկա օժանդակ կառույցների) կամ դրա բաժնի, որը պարտապանի համար հանդիսա­նում է մշտական բնակության միակ վայր, և որի մեկնարկային գինը հավասար կամ ցածր է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված նվազագույն գումարից: Եթե միակ բնակարանն իրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության կառավարության որոշմամբ սահմանված գումարը գերազանցող գնով, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահ­ման­ված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը վերադարձվում է պարտապանին: Սույն կետով սահմանված դրույթները չեն տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ գույքը գրավադրված է պահանջատիրոջ պահանջի ապահովման համար, ինչպես նաև երբ բավարարվում են ալիմենտային, կյանքին կամ առողջությանը կամ հանցագործությամբ պատճառ­ված վնասների հատուցման պահանջները.

է) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը, որը վերադարձվել է պարտապանին:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ ամիս հետո:

2. Սույն օրենքի դրույթները տարածվում են սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո հարուցված կատարողական վարույթների նկատմամբ:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված նվազագույն գումարը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ        

                                                                                                                                               

2017թ. նոյեմբերի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-32-Ն