«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2017թ. սեպտեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության 2004  թվականի  ապրիլի  14-ի  ՀՕ-104  օրենքի  18-րդ   հոդվածի   աղյուսակի «7. էներգետիկայի բնագավառ» բաժնի «ե» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «

ե) էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, այդ թվում՝

 

ե.1) Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում  նոր արտադրական հզորությունների կառուցման (վերակառուցման) ժամանակահատվածի համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով

ե.2) մինչև 6 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

ե.3) 6-15 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

500-ապատիկի չափով

ե.4) 15-25 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

1500-ապատիկի չափով

ե.5) 25-50 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

2000-ապատիկի չափով

ե.6) 50 ՄՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության կայանների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

6000-ապատիկի չափով

ե.7) էլեկտրական էներգիայի ներկրման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

2000-ապատիկի չափով

ե.8) էլեկտրական էներգիայի հաղորդման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

2000-ապատիկի չափով

ե.9) էլեկտրական էներգիայի բաշխման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

5000-ապատիկի չափով

ե.10) էլեկտրական էներգիայի արտահանման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

3000-ապատիկի չափով

ե.11) ջերմային էներգիայի արտադրության համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

ե.12) ջերմային էներգիայի համակարգում նոր արտա­դրա­կան հզորությունների կառուցման (վերականգ­ն­ման) ժամանակահատվածի համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով

ե.13) ջերմային էներգիայի փոխադրման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

ե.14) ջերմային էներգիայի բաշխման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

ե.15) էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակա­րարման համակարգերի օպերատորի ծառայու­թյունների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

2000-ապատիկի չափով

ե.16) էներգետիկ շուկային մատուցվող ծառայությունների համար՝ տարեկան

բազային տուրքի

2000-ապատիկի չափով

     »:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2017թ. հոկտեմբերի 11

Ստեփանակերտ

ՀՕ-30-Ն