«ԼՂՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2017թ. հուլիսի 21-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2003  թվականի դեկտեմբերի  24-ի ՀՕ-94 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝

1) հայտնաբերված անհամապատասխանությունների, խեղաթյուրումների, ինչպես նաև առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն.

2) պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ կարծիք:»:

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է Արցախի Հանրապետության Սահմանա­դրության 168-րդ հոդվածին համապատասխան ընտրված Հանրա­պե­տու­թյան նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

Սույն օրենքի դրույթները չեն տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացության վրա: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության  2017 թվականի  պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ Հաշվե­քննիչ պալատի եզրակացությունը բովանդակելու է մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն Օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթները:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ        

 

 

2017թ. հուլիսի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-17-Ն