«Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2017թ. հուլիսի 21-ին

Հոդված 1. «Դատական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-22 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին, 4-րդ և 5-րդ մասերի «արդարադատության խորհուրդ» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել «Բարձրագույն դատական խորհուրդ» բառերով՝ համապա տասխան հոլովաձևերով.

2) 2-րդ մասի «և արդարադատության խորհրդին» բառերը փոխարինել «, դատավորների ընդհանուր ժողովին, Բարձրագույն դատական խորհրդին և դատարանների նախագահների խորհրդին» բառերով.

3) 3-րդ մասի «Գերագույն դատարանի նախագահի» բառերը փոխարինել «Դատարանների նախագահների խորհրդի» բառերով.

4) 4-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում «դատավորների ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովների» բառերը փոխարինել «դատավորների ընդհանուր ժողովի  էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի» բառերով.

5) 5.1-ին մասում.

ա. «արդարադատության խորհուրդը» բառերը փոխարինել «Բարձրագույն դատական խորհուրդը» բառերով,

բ. «, դատավորների ընդհանուր ժողովի գնահատման հանձնաժողովը» բառերը հանել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը հանել:

 

Հոդված 3. Օրենքի  5-րդ  հոդվածի 2-րդ մասում, 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում,  14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերում, 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում և 26-րդ հոդվածի 1-ին և 8-րդ մասերում «Գերագույն դատարանի նախագահ» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել «դատարանների նախա­գահների խորհրդի նախագահ» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 168-րդ հոդվածին համապատասխան ընտրված Հանրապե­տության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերի ու 5-րդ կետի «ա» ենթակետի, որոնք ուժի մեջ են մտնում Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2017թ. հուլիսի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-16-Ն