«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2017թ. ապրիլի 20-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-36-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերում նշված գումարների չափերն  ավելացնել 450.0-ական մլն դրամով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների և ծախսերի գումարների չափերն ավելացնել 450,000.0-ական հազար դրամով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

                                                  (հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակա­սեցում­­ները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

450,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

450,000.0

 

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

   (հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացում­ները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասե­ցումները` փակագծերում)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

450 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

450 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Այլ ծախսեր

450 000.0

 

 

1

Այլ  ծրագրեր

450 000.0

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

     (հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրա­կան նշանով, իսկ պակասեցում­ները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

450 000.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

450 000.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

450 000.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

450 000.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

450 000.0

 

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համա­ձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի:

 

Հոդված 7. Օրենքի N 4 հավելվածի N 2 աղյուսակը շարադրել նոր խմբա­գրությամբ`  համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի  N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2017թ. ապրիլի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-5-Ն

 

 

 

Հավելված N 1

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2017  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

                         (հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխու­թյունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

450, 000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

450, 000.0

 

2

 

 

Այլ  ծախսեր

450, 000.0

 

 

1

 

Այլ  ծրագրեր

450, 000.0

 

 

 

02

Կապիտալ ներդրումներ

450, 000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

450, 000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված  N 2

«Հավելված  N 4

Աղյուսակ N 2

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2017 թվականի համար սահմանված չափերը

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճա­խականության օգտագործման վճարի չափը  (դրամ)

 

1.

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

 

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

50, 000

 

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20, 000

 

2.

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառու­թյամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների) 

 

   

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

115, 000

 

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

17, 250

 

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8, 750

 

3.

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

   

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21, 000

 

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140, 000

 

4.

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

16, 800, 000

 

5.

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                                                                                                                    (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից,                                                                                                                                                      մեկ ռադիոհաճախականություն

35, 000

»: