2017թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 89,789.8 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 95,484.3 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 5,694.5 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2017 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների գծով` 3,937.0 մլն դրամ (ներառյալ` պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,937.0 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2017  թվականի  պետական  բյուջեն`

 

 

Գումարը

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների գծով

88,737,511.2

2. Ծախսերի գծով

94,432,003.2

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

5,694,492.0

 

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5,694,492.0

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

5,694,492.0

 

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2017  թվականի  պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

38,000,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

37,000,000.0

Այլ եկամուտներ

1,000,000.0

 

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2017  թվականի  պետական  բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

94,432,003.2

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13,520,745.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային

հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

6,052,831.7

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական

կառավարում

3,811,752.8

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային

հարաբերություններ

1,270,165.3

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

970,913.6

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

494,592.0

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի

ծառայություններ

141,811.0

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր

ծառայություններ

239,683.6

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

113,097.4

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

61,454.5

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

61,454.5

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

(այլ դասերի չպատկանող)

527,167.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

(այլ դասերի չպատկանող)

527,167.7

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3,500,000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

3,500,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,884,700.0

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,884,700.0

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

100,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

100,000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

100,000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

7,007,885.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

4,658,607.9

 

 

1

Ոստիկանություն

2,749,819.2

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

1,908,788.7

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1,096,119.0

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

1,096,119.0

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական

պաշտպանություն

754,397.5

 

 

1

Դատարաններ

567,602.8

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

186,794.7

 

4

 

Դատախազություն

498,761.3

 

 

1

Դատախազություն

498,761.3

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11,274,758.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և

աշխատանքի գծով հարաբերություններ

3,290,971.1

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային

հարաբերություններ

3,290,971.1

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն,

ձկնորսություն և որսորդություն

4,563,552.7

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

4,298,815.9

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

264,736.8

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

2,600,000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

2,600,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

159,967.7

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

159,967.7

 

7

 

Այլ բնագավառներ

350,000.0

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

330,000.0

 

 

3

Զբոսաշրջություն

20,000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերի

չպատկանող)

310,267.1

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերի

չպատկանող)

310,267.1

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

156,520.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերի

չպատկանող)

156,520.0

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերի

չպատկանող)

156,520.0

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1,388,412.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

1,100,000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

1,100,000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ

ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

288,412.1

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ

ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

288,412.1

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

5,996,458.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

209,339.1

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

195,339.1

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2,386,681.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1,139,083.2

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

462,370.1

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

108,953.0

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

676,274.9

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2,485,787.0

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1,104,840.3

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

593,519.8

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

787,426.9

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

306,541.0

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

306,541.0

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերի չպատկանող)

608,110.3

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

466,632.0

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերի չպատկանող)

141,478.3

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2,943,794.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

276,064.4

 

  

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

276,064.4

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,467,907.5

 

 

1

Գրադարաններ

88,092.7

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

102,884.2

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

351,237.6

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

37,795.4

 

 

5

Արվեստ

705,396.7

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների

վերականգնում և պահպանում

182,500.9

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և

հրատարակչական ծառայություններ

815,343.0

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

664,057.4

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

151,285.6

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

231,000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

36,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական

կազմակերպություններ, արհմիություններ

135,000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

60,000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերի չպատկանող)

153,479.6

 

 

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերի չպատկանող)

153,479.6

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

14,495,394.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական կրթություն

1,124,081.2

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,124,081.2

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր

կրթություն

9,938,960.7

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր

կրթություն

9,938,960.7

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և

միջին մասնագիտական կրթություն

605,418.8

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

կրթություն

301,061.6

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

304,357.2

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

1,121,777.5

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

1,121,777.5

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

811,550.2

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

745,550.2

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

66,000.0

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

639,867.2

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

639,867.2

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերի չպատկանող)

253,739.3

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերի չպատկանող)

253,739.3

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

21,793,889.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

91,232.2

 

 

1

Վատառողջություն

16,480.8

 

 

2

Անաշխատունակություն

74,751.4

 

2

 

Ծերություն

12,549,078.8

 

 

1

Ծերություն

12,549,078.8

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

240,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4,941,336.3

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4,941,336.3

 

5

 

Գործազրկություն

44,947.0

 

 

1

Գործազրկություն

44,947.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերի

չպատկանող)

1,302,960.6

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերի

չպատկանող)

1,302,960.6

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերի

չպատկանող)

2,624,334.3

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

440,246.4

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող

օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

2,184,087.9

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

15,754,143.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային

ֆոնդեր

2,000,000.0

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2,000,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

13,754,143.7

 

 

1

Այլ ծրագրեր

13,754,143.7

 

 

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման

հոդվածների անվանումները

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

94,432,003.2

այդ թվում`

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

81,171,210.2

այդ թվում`

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

10,796,756.5

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

10,796,756.5

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

9,597,976.3

այդ թվում`

 

Շարունակական ծախսեր

1,131,113.7

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

477,686.3

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

6,017,199.7

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

94,527.5

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

145,517.2

Նյութեր (ապրանքներ)

1,731,931.9

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

3,500,000.0

այդ թվում`

 

- Ներքին տոկոսավճարներ

3,500,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

18,374,115.2

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

18,374,115.2

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

9,527,443.6

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

9,527,363.6

որից`

 

- Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2,884,700.0

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

745,852.4

- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

5,896,811.2

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

22,171,961.7

այդ թվում`

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ

(բյուջեից)

9,735,930.9

այդ թվում՝

 

- Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

158,100.0

- Մայրության նպաստներ բյուջեից

887,050.0

- Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3,530,976.0

- Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

307,900.0

- Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

138,172.3

- Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

50,820.0

- Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

4,662,912.6

Կենսաթոշակներ

12,436,030.8

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

12,436,030.8

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

7,202,956.9

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական)

կազմակերպություններին

177,100.0

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

64,099.5

Այլ ծախսեր

4,961,757.4

Պահուստային միջոցներ

2,000,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13,260,793.0

այդ թվում`

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13,280,793.0

այդ թվում`

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13,280,793.0

այդ թվում`

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12,438,600.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

421,243.0

այդ թվում`

 

- Վարչական սարքավորումներ

64,743.0

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

356,500.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

420,950.0

այդ թվում`

 

- Աճեցվող ակտիվներ

140,000.0

- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

350.0

- Նախագծահետազոտական ծախսեր

280,600.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-20,000.0

 

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2018 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` կառավարություն) չի շարունակի 2017 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով, (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2017 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր պետական ծառայության մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված  պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով ըստ կառավարության կանխատեսումների, 2017 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրություն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ  մասին  համապատասխան`  պետական  հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակովպետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2017 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականիպետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեիհամապատասխան մուտքեր և ելքեր` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2017 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը2017 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2017 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2017թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականիպետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2017 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2017 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն արտահայտելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարմանմասին հաշվետվություններում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դատարան հայցադիմումներ, դիմումներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրամադրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները, ինչպես նաև դատական ակտերի հիման վրա հօգուտ պետական բյուջեիպետական հիմնարկներից բռնագանձված պետական տուրքի գումարների վճարումները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական(բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարելու համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետականմենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքիմասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները.

4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հավելվածի համապատասխան աղյուսակներում.

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները՝ ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածների` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

6) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

7) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տարրերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատված գումարները, և (կամ) կատարել պետականբյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ` դրանցից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարելով սույն օրենքի N 3 հավելվածում.

8) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևավորման («Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կատարել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գումարների վերաբաշխումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2016թ. դեկտեմբերի 24

Ստեփանակերտ

ՀՕ-36-Ն

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1

     

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետականաջակցություն գրադարաններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների

և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

40,705.5

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

24,873.7

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

15,831.8

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

6,005.3

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6,005.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

7,203.5

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական

գրադարան» ՊՈԱԿ

7,203.5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6,574.5

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6,574.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

8,217.0

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

8,217.0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

10,355.9

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

10,355.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

9,031.0

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

9,031.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

88,092.7

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի «02. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և

պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

92,773.8

«Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

38,062.8

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

8,249.3

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ

34,923.5

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

11,538.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

92,773.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

145,047.9

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

62,514.6

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

82,533.3

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

22,308.1

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

22,308.1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

21,409.0

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

21,409.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

28,320.1

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

28,320.1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

60,748.4

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

37,771.4

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ» ՊՈԱԿ

22,977.0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

23,072.3

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

23,072.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

43,451.2

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

43,451.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

344,357.0

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «02. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

124,419.9

«Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական

դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

90,978.1

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

33,441.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

124,419.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

389,282.0

«Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

70,111.0

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

56,511.2

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

33,151.2

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

34,383.8

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

84,752.3

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

58,635.4

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

51,737.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

4,565.2

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

4,565.2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

21,558.9

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների համույթ» ՊՈԱԿ

21,558.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

415,406.1

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

350,841.1

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

57,643.4

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

133,560.1

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

51,400.7

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

40,407.4

«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34,761.0

«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

33,068.5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

86,212.5

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,555.8

«Խնապատի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

15,105.4

«Ակնաղբյուրի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8,432.1

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,586.8

«Այգեստանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16,832.0

«Իվանյանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

18,700.4

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

73,702.5

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

10,027.0

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,669.4

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12,452.3

«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

39,553.8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

181,137.5

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

53,318.4

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34,107.3

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

10,387.2

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

10,003.0

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,008.4

«Վանքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

45,124.8

«Չափարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,188.4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

241,603.4

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

35,504.0

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ»

ՊՈԱԿ

62,723.6

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ»

ՊՈԱԿ

19,519.8

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

25,889.3

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

31,136.9

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16,451.6

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8,949.1

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

24,558.1

«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16,871.0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

9,524.2

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,524.2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

9,966.9

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,966.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

70,991.9

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

43,123.7

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,693.0

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

18,175.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,023,980.0

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն ԼՂՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

276,692.6

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

118,538.5

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

158,154.1

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1,456,127.3

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

267,086.1

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

198,215.7

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

126,812.2

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

56,020.2

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

99,187.8

«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

94,341.3

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

228,072.2

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

132,039.3

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

200,082.7

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

54,269.8

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

101,680.1

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

101,680.1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

141,197.0

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

141,197.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

105,042.8

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

105,042.8

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

218,733.6

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

135,123.8

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

83,609.8

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

79,998.8

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

79,998.8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

140,100.8

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ

140,100.8

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

128,084.6

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

69,493.9

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

58,590.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,647,657.6

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԼՂՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

1,260,627.3

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,260,627.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

954,274.8

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

954,274.8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

1,493,338.4

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,493,338.4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1,486,554.7

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,486,554.7

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

452,811.4

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

452,811.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

162,334.9

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

162,334.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

1,407,106.0

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,407,106.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7,217,047.5

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

301,061.6

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

110,392.6

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

94,671.2

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ

95,997.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

301,061.6

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների

և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

105,831.0

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

105,831.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

19,696.1

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

19,696.1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

17,003.1

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

17,003.1

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

22,150.4

«Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

22,150.4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

18,675.2

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

18,675.2

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5,751.7

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

5,751.7

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

15,382.2

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

15,382.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

204,489.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.6

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների

և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

68,000.2

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

37,164.9

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

30,835.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

49,701.6

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

20,032.4

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

29,669.2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

58,833.9

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

29,523.4

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

29,310.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

74,963.3

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

39,438.4

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

35,524.9

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

47,847.1

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

47,847.1

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

40,021.5

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

40,021.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

339,367.6

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.7

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

154,799.9

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

34,759.7

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

14,309.5

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

15,455.7

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

20,896.9

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

44,288.3

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

11,053.2

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

14,036.6

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

17,446.2

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

17,446.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

172,246.1

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար

դրամով)

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

302,640.4

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

17,761.5

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

50,352.8

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

36,507.0

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54,972.3

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54,301.3

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

16,792.0

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

15,372.2

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

56,581.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

302,640.4

 

 

 

 

Հավելված N 2

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով  նախատեսված հատկացումների  ընդհանուր չափերը

 

 

Անվանումը

Գումարը

(հազար դրամով)

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

1,364,441.0

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

217,014.0

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

238,937.0

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

301,510.0

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

201,366.0

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

136,618.0

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

136,423.0

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

288,391.0

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,884,700.0

 

 

 

 

Հավելված N 3

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն

ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը

(հազար դրամով)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5,694,492.0

 

այդ թվում`

 

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

5,694,492.0

 

այդ թվում`

 

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

32,732,133.7

 

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

(27,037,641.7)

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 1

 

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների` 2017 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության տրամադրման պարտադիր 

վճարի չափը

(դրամ)

Թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման պարտադիր վճարի չափը

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

 

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

 

 

 

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

 

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

 

 

 

 

175,000

 

 

 

20,000

0

 

 

 

0

 

 

 

0

2

Անլար հասանելիության լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների)

 

- Ստեփանակերտ քաղաքի համար

 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ շրջանի համար

 

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

1 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

 

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,000

 

 

10,500

 

 

 

2,625,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան,

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում`

ըստ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,000

 

 

283,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

4

Բջջային կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140,000

0

 

 

 

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 2

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2017 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարի չափը (դրամ)

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

 

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

 

 

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

 

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

 

 

 

35,000

 

 

 

20,000

2

Անլար հասանելիության լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված ցանցի տեսակների)

 

- Ստեփանակերտ քաղաքի համար

 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ շրջանի համար

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

 

 

 

 

 

 

 

1 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

1 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

 

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

 

 

 

 

 

 

 

80,500

 

12,100

 

 

8,750

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,000

 

 

 

140,000

4

Բջջային կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,060,000

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից, մեկ ռադիոհաճախականություն

35,000