«Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2017թ. մարտի 30-ին

Հոդված 1. «Զենքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-41 օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) «ազգային անվտանգության» բառերից հետո լրացնել «, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության» բառերը.

2) հանել «, քաղաքացիական պաշտպանության» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2017թ. ապրիլի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-3-Ն