«ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2017թ. մարտի 30-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5-րդ հոդվածում «թ» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ   «ժ» կետով.

«ժ) «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացումը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածում «ա» կետից հանել  «կրտսեր լեյտենանտը» և» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 23-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 23. «Ենթասպա» և «Ավագ ենթասպա» փրկարարական կոչումներ շնորհելը

 

1. «Ենթասպա» փրկարարական կոչում շնորհվում է`

ա) շարքային կազմի այն ծառայողներին, որոնց զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է «ենթասպա» փրկարարական կոչմանը ու լրացել է նախորդ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետը.

բ) փրկարարական ծառայության ընդունված և ենթասպայական պաշտոնի նշանակված այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն առնվազն միջնակարգ կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն:

2. «Ավագ ենթասպա» փրկարարական կոչում շնորհվում է`

ա)  այն ենթասպաներին, ովքեր որպես ենթասպա ծառայել են հինգ և ավելի տարի, որից առնվազն մեկ տարին՝ ավագ ենթասպաներով համալրման ենթակա պաշտոններում.

բ) ենթասպայական պաշտոններում տասը և ավելի տարի անբասիր ծառայության համար՝ անկախ զբաղեցրած պաշտոնից:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 25-րդ հոդվածի «ե» կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 5. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«3. Հերթական կոչումը կարող է շնորհվել վաղաժամկետ` փրկարարական ծառայության կազմակերպման գործում նշանակալի անձնական վաստակ և ներդրում ունեցող, պաշտոնեական պարտականությունները բարեխիղճ կատարող ծառայողներին, բայց տվյալ կոչումով առնվազն վեց ամիս ծառայելուց հետո և զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված փրկարարական կոչումից ոչ բարձր:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի «30» թիվը փոխարինել
«35» թվով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 12-րդ  մասից հանել «կրտսեր» բառը:

 

Հոդված 8. Օրենքի 61-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասում`

ա. «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«բ) անձնական նախաձեռնությամբ՝ գրավոր զեկուցագրի հիման վրա, այդ թվում՝ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու, պետական այլ հատուկ ծառայություն տեղափոխվելու, հանրային ծառայության այլ պաշտոններում նշանակվելու  կապակցությամբ.»,

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «բ.1» կետ`

«բ.1) պայմանագրով ամրագրված` ծառայողի կողմից փրկարարական ծառայության անցման և պայմանագրի պայմանները խախտելու դեպքում.»,

գ. «ը» կետը «դեպքում» բառից հետո լրացնել «` դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից» բառերով,

դ. «ժգ» կետը «կապակցությամբ» բառից հետո լրացնել «կամ պայմանագրի գործողության դադարման դեպքում» բառերով.

2) 2-րդ մասում «ղեկավարը» բառից հետո լրացնել «՝ հրամանում նշելով սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ազատման հիմքը» բառերը:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2017թ. ապրիլի 15

Ստեփանակերտ

ՀՕ-1-Ն