«Զբաղվածության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 29-ին

Հոդված 1. «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-114-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 9-րդ կետից հանել «և սույն հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով սահմանված ոչ պետական կազմակերպությանը» բառերը.

2) 10-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 11-րդ կետից հանել «, ինչպես նաև 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով» բառերը.

4) 13-րդ կետում «և (կամ) լիազորված մարմնի կողմից որպես աշխատանք փնտրող հաշվառված անձին (այսուհետ՝ իրեն դիմած անձ)» բառերը փոխարինել «անձին» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «կայուն» բառը:

        

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածի՝

1) 4-րդ մասից հանել «, ինչպես նաև 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով» բառերը.

2) 5-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին և 7.2-րդ կետերով.

«7.1) լրացել է օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամ­կետը կամ դադարել է բնակվելու իրավունքը.

7.2) գործազուրկը հանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշ­վա­ռումից.»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին կետ.

«5.1) մշակում է իրավիճակից բխող այլ զբաղվածության պետական ծրագրեր.».

2) 6-րդ, 10-12-րդ  կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 3-րդ և 7-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 5-րդ կետից հանել «, հիմք ընդունելով կայուն զբաղվածության ցուցանիշ­ների միջնաժամկետ պլանավորումը» բառերը:

 

Հոդված 7. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 8. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 9. Օրենքի 19-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 10. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ պարբերություն.

«Գործազուրկը սույն մասով նախատեսված իրավունքներից բացի ունի սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5.1-ին կետով սահմանված այլ զբաղվածության պետական ծրագրերից օգտվելու իրավունք»:

        

Հոդված 11. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետից հանել «սահմա­նամերձ, լեռնային, բարձրլեռնային,» բառերը:

                           

Հոդված 12. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-7-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

        

Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 30

Ստեփանակերտ

ՀՕ-48-Ն