«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մաիսն

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշ­խիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի դեկ­տեմ­բերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2‑րդ մասում «2016» թիվը փոխարինել «2018» թվով:

 

Հոդված  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                      Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-46-Ն