Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1.

1. Սույն օրենքը տարածվում է այն կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հարկ վճարող) վրա, որոնք սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված ժամկետներում ունեն շահութա­հարկի, եկամտահարկի, եկամտային հարկի, ակցիզային հարկի, ավելացված արժեքի հարկի, հաստատագրված վճարների, առևտրի հարկի, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների), տարեկան պետական տուրքի ու բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով ապառքներ, տույժեր և (կամ) տուգանքներ, ինչպես նաև հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար սահմանված տուգանքներ (բացառությամբ օրենքով համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող հարկերի գծով չվճարման համար սահմանված տուգանքների), «Հսկիչ-դրամարկղա­յին մեքենաների կիրառման մասին», «Դրամարկղային գործառնու­թյուն­ների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների պահանջ­ների խախտման համար սահմանված տու­գանքներ (այսուհետ` հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն):

2. Սույն օրենքը տարածվում է նաև հարկ վճարողների այն հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների վրա, որոնց մասով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ:

 

Հոդված 2.

1. Այն հարկ վճարողները, որոնք 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեն ստուգման ակտերով հաշվարկված ու չվճարված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ և (կամ) 2017 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ ունեն հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ`

1) 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ստուգման ակտերով հաշվարկված ու չվճարված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքներն ամբողջությամբ ու դրանց նկատմամբ հաշվարկված և չվճարված տույժերի 10 տոկոսն ու տուգանքների 40 տոկոսը սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված ժամանակացույցով և կարգով մարելու դեպքում ազատվում են ստուգման ակտերով հաշվարկված և չվճարված տույժերի 90 տոկոսից և տուգանքների 60 տոկոսից, ինչպես նաև «Դատական ակտերի հարկադիր  կատարման  մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտակա­նու­թյունից.

2) 2016 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստուգման ակտերով հաշվարկված ու չվճարված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններն ու 2017 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքներն ամբողջությամբ ու դրանց նկատմամբ հաշվարկված և չվճարված տույժերի 10 տոկոսն ու հարկային մարմնի գրասենյակում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված և չվճարված տուգանքների 40 տոկոսը սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված ժամանակացույցով և կարգով մարելու դեպքում ազատվում են հաշվարկված և չվճարված տույժերի 90 տոկոսից և հարկային մարմնի գրասենյակում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված և չվճարված տուգանքների 60 տոկոսից, ինչպես նաև «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտականությունից:

2. Այն հարկ վճարողները, որոնք մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը հարկային մարմիններ կներկայացնեն մինչև 2017 թվականի փետրվարի 1-ն ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար ճշտված հաշվարկ-հաշվետ­վու­թյուն­ներ  և սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված ժամանակացույցով ու կարգով կմարեն դրանց հետևանքով առաջացող ապառքներն ամբողջությամբ և տույժերի 10 տոկոսը, կազատվեն ճշտված հաշվարկ-հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում հաշվարկվող տուգանքներից և տույժերի 90 տոկոսից:

Սույն մասին համապատասխան ճշտված հաշվարկ-հաշվետվություններ չեն կարող ներկայացվել հարկային մարմինների կողմից հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) մոտ ստուգվող կամ արդեն ստուգված ժամանակա­շրջանների համար:

3. Սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելվածում նշված` 2008 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո փաստացի գործունեություն չիրականացրած հարկ վճարողներն ազատվում են 2008 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառող և (կամ) դրան նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների արդյունքներով առա­ջա­ցած  (այդ թվում` ստուգման ակտերով) հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքները, հաշվարկված և չվճարված տույժերն ու տուգանքները, գործունեության չիրականացման ժամանակահատ­վածում հաշվարկված և չվճարված շահութահարկի ու եկամտահարկի կանխավճարները (այդ թվում` նվազագույն պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները) և հաստատա­գրված վճարները վճարելու պարտավորությունից, այդ թվում` օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով բռնագանձման ենթակա հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններից, ինչպես նաև «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքի 68-րդ հոդվածով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտականությունից: Սույն մասը չի տարած­վում նախաքննության մարմնում չավարտված քրեական գործերով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարող­ների վրա:

 

Հոդված 3.

1. Հարկային մարմինը մինչև 2017 թվականի մարտի 20-ը սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողներին փոստային կապի ծառայության (հետադարձ ծանուցմամբ) կամ անհատական հանձնման միջոցով տրամադրում է ծանուցում` հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների մարման ժամանակացույց կնքելու և սույն օրենքով սահմանված արտոնություններից օգտվելու հնարավորության մասին:

2. Ծանուցումն ուղարկվում է կազմակերպության գտնվելու վայրի կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրի կամ հարկային մարմնին հայտնի՝ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) այլ հասցեով:

3. Ծանուցումը համարվում է պատշաճ, եթե այն ստորագրությամբ հանձնվել է կազմակերպության ներկայացուցչին կամ ֆիզիկական անձին (անհատ ձեռնար­կա­տիրոջը) կամ վերջինիս ներկայացուցչին:

 

Հոդված 4.

1. Հարկ վճարողները կարող են մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը դիմել իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին` սույն օրենքին համապատասխան հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների մարման ժամանակացույցի հաստատման համար:

Սույն մասով սահմանված հարկային մարմին դիմելու ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 2017 թվականի մայիսի 1-ը, եթե հարկ վճարողի պատասխանատու պաշտոնատար անձինք (տնօրեն, կառավարիչ և այլն) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված կարգով պատշաճ ձևով ծանուցված չեն եղել: Սույն պարբերությամբ սահմանված դեպքում, ժամանակացույցի  կազմման և վճարումների իրականացման ժամկետները համապատասխանաբար երկարաձգ­վում են մեկ ամսով:

 

Հոդված 5.

1. Հարկային մարմինը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա վերջինիս հետ կազմում է ժամանակացույց, որով հարկ վճարողը պարտավորվում է վճարել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունները հետևյալ կարգով.

1) մինչև 8 000 000 ՀՀ դրամ հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն ունեցող հարկ վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակա­ցույցի մարում են գումարները սկսած 2017 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ը` յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորության գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ ութերորդ մասը: Հարկ վճարողը պարտավորվում է նաև սույն կետով սահմանված ժամանակացույցի ավարտին չունենալ ժամկետանց հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ.

2) 8 000 000 - 30 000 000 ՀՀ դրամ հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն ունեցող հարկ վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակա­ցույցի մարում են գումարները սկսած 2017 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2018 թվականի մարտի 30-ը` յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորության գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ տասներ­կուերորդ մասը: Հարկ վճարողը պարտավորվում է նաև սույն կետով սահմանված ժամանակացույցի ավարտին չունենալ ժամկետանց հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ.

3) 30 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն ունեցող հարկ վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակա­ցույցի մարում են գումարները սկսած 2017 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը` յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորության գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ տասնութերորդ մասը: Հարկ վճարողը պարտավորվում է նաև սույն կետով սահմանված ժամանակացույցի ավարտին չունենալ ժամկե­տանց հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ:

2. Եթե հարկ վճարողի հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների մասով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որը գտնվում է հարկադիր կատարման ընթացքում, ապա հարկային մարմինը սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամանակացույցը կնքելուց հետո դիմում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը համապատասխան կատարողական թերթը վերադարձնելու և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետի համաձայն կատարողական վարույթն ավարտելու համար: Սույն մասով նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի դիմումով ավարտված կատարողական վարույթների վրա չի տարածվում «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված պահանջը: 

 

Հոդված 6.

1. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի առաջին իսկ խախտման դեպքում հարկային մարմինը պարտավորությունների բռնագանձման հայց է ներկա­յացնում դատարան, իսկ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության դեպքում` տասնօրյա ժամկետում կատարողական թերթը ներկայացնում է կատարման:

2. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի գործողության ընթացքում հարկ վճարողների կողմից ճշտված հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացվելու դեպքում հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների մոտ տասնօրյա ժամկետում իրականացվում են ուսումնասիրություններ:

3. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի գործողության ընթաց­քում հարկ վճարողների կողմից ժամանակացույցում չընդգրկված ժամա­նա­կա­հատվածների համար հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ժամկետանց պարտավորություններ ունենալու դեպքում հարկային մարմինը կարող է կիրառել օրենքով սահմանված՝ հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավո­րու­թյուն­ների հարկադիր կատարման այլ միջոցներ:

4. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն ունեցող այն հարկ վճարողները, որոնց նկատմամբ ներկայացվել են բռնագանձման հայցեր, կարող են հարկային մարմնի հետ կնքել հաշտության համա­ձայնություն:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի փետրվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-44-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Հավելված

                                                                          «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների

                                                                               գծով արտոնություններ սահմանելու մասին»

                                                                            Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

Ց Ա Ն Կ

2008 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո փաստացի գործունեություն

չիրականացրած, հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով

պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների

 

Հ/հ

ՀՎՀՀ

Հարկ վճարողի անվանումը (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը), կազմակերպաիրավական տեսակը

Հարկային և այլ պարտա­դիր վճար­ների գծով պար­տավո­րու­թյուններ

(հազար դրամներով)

1

10002376

«Առան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

697,164.3

2

90073348

«Դվին-2004» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

682,729.8

3

90012719

«Ալրաղաց» փակ բաժնետիրական ընկերություն

635,323.8

4

90073183

«Անի 2003» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

511,788.6

5

10002205

«Աղահեջ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

324,689.4

6

90024528

«Բուրնազյան» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

322,434.6

7

90005216

«Յուպիտեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

260,657.6

8

90073279

«Ակվադոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

190,107.3

9

90024286

«Անկար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

147,189.4

10

90021469

«Այգաբաց» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

137,856.7

11

10000698

«Ատոմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

116,559.7

12

90342127

«Ռիթմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

97,476.5

13

90015981

«Ստեփանակերտի հացի գործարան» փակ բաժնետիրա­կան ընկերություն

67,885.6

14

90282355

«Եղեգան փող» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

51,701.7

15

90015587

«Ուկսի կրոդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

25,408.6

16

90013376

Կույրերի միավորման ուսումնաարտադրական ձեռնարկություն

24,673.8

17

90017507

«Նետ պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

23,858.6

18

90071507

«Ֆելիքս-71» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

23,595.2

19

90024371

«Սագա-Գազ» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

22,555.7

20

90004514

«Միդիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

20,047.2

21

90020828

«Արմի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

19,281.3

22

90022368

«Առաքելյան Գևորգ» սահմանափակ պատասխանա­­տվու­թյամբ ընկերություն

18,508.5

23

90017635

«Ստեփտրանս» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

16,255.9

24

90017643

«Ն.Դ.Ս.» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

15,788.6

25

90072971

«Այսբերգ Ա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

15,343.8

26

90026739

«Հաջողակ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

15,144.4

27

10001975

«Արտաշես-Արգինե» սահմանափակ պատասխանա­տվու­թյամբ ընկերություն

13,500.6

28

90002181

«Ագրո» փակ բաժնետիրական ընկերություն

12,361.7

29

90070512

«Փյունիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

12,259.6

30

80000365

Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգյան Հովիկ Հերակլի

12,104.4

31

90002791

«Կարեն»  արտադրական կոոպերատիվ

12,051.1

32

90022083

«Հուստի» փակ բաժնետիրական ընկերություն

12,032.6

33

10001847

«Քաշաթաղշին» փակ բաժնետիրական ընկերություն

11,999.7

34

90014645

«Արցախշին» դուստր ձեռնարկություն

11,665.6

35

90023019

«Վան Էրզրում» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

11,513.2

36

09801241

Սամ արտադրական կոոպերատիվ

10,070.1

37

90014517

«Ա-Կրիստալ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

9,494.5

38

90143043

«Էրա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

9,221.3

39

90005413

«Յուպիտեր» փակ բաժնետիրական ընկերության  շին.վարչության դուստր ձեռնարկություն

8,948.2

40

90023421

«Լայթինգ Պրո» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

8,741.9

41

90280738

«Ավետ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

8,096.4

42

90017566

«Բեստ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

7,992.0

43

90003048

«Անի»  արտադրական կոոպերատիվ

7,865.2

44

90011519

«Տրանսքար» փակ բաժնետիրական ընկերություն

7,248.1

45

90016624

«Կորեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

7,093.5

46

90015709

«Վաչագան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

6,914.8

47

90011407

«Մարտա-1»  արտադրական կոոպերատիվ

6,576.6

48

90015501

«Մաքս-սիդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

6,407.2

49

10002195

«Գեորգի Առաքելյան և ընկերներ» լիակատար տնտեսական ընկերություն

5,973.4

50

90341982

«Շուշի Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

5,793.7

51

90021623

«Ասա-ալկո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

5,541.1

52

90072758

«Բերրիություն» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

5,495.6

53

90002088

«Գոռ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

5,449.2

54

90003631

«Լուսաբաց» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

5,160.8

55

90143448

«Անդրոմեդա»  արտադրական կոոպերատիվ

4,976.0

56

90020458

«Բերտա և Լուսինե» սահմանափակ պատասխանա­տվու­թյամբ ընկերություն

4,806.0

57

90018121

«Նեսո»  արտադրական կոոպերատիվ

4,803.0

58

90012125

«Սեզամ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

4,403.7

59

90011088

«Արշակ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

4,343.3

60

90009001

«Մամուլ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

4,035.0

61

10002437

«Լուսինե-Բերձոր» սահմանափակ պատասխա­նատվու­թյամբ ընկերություն

3,988.6

62

10002008

«Ագրո-բնձոր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3,916.7

63

90072689

«Օլիմպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3,845.2

64

90001274

«Կամսարական» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

3,778.5

65

90010756

«Երից Մանկանց» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

3,677.1

66

90011458

Լ. Խաչատրյանի «Նարեկ» անհատական ձեռնարկու­թյուն

3,657.7

67

90010721

Կ.Գասպարյանի «Սարմեն» անհատական ձեռնարկու­թյուն

3,584.0

68

90340284

«Մհեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3,520.2

69

90009835

Ռ.Ներսիսյանի «Մագաղաթ» անհատական ձեռնարկու­թյուն

3,324.2

70

90016504

«Մինաս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3,070.2

71

90140852

«Մարտակերտ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

2,983.3

72

90072526

«Ամարաս» փակ բաժնետիրական ընկերություն

2,967.0

73

90340827

«Շուշի» անհատական ձեռնարկություն

2,868.3

74

90280256

 «Շինարար» անհատական ձեռնարկություն

2,655.8

75

90070728

«Գեղամ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

2,380.0

76

90015003

«Ագվա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

2,334.3

77

90013831

«Արտակ» արտադրական կոոպերատիվ

2,277.7

78

90341846

«Ունիվերսալ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

2,250.9

79

90142341

ՍԻՍԻԱՆԻ N 9 ՇՄՆԱ դուստր ձեռնարկություն

2,104.0

80

90009593

«Սփյուռք» արտադրական կոոպերատիվ

2,089.4

81

90023086

«Միլամակս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,852.1

82

90211465

«Ոսկե խաչ» անհատական ձեռնարկություն

1,707.0

83

90211052

«Սերյոժկա» արտադրական կոոպերատիվ

1,684.3

84

90281661

«Վադիմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,615.9

85

90213074

«Մարտունի» հիմնադրամ

1,581.8

86

90015621

«Ավտոմիգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,555.6

87

10002144

«Վան-Ասատրյան» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

1,540.2

88

90140088

«Թիվ 7 համաշինարարական» բաց բաժնետիրական ընկերություն

1,536.4

89

90016262

«Արաքս-ագրո զարգացման հիմնադրամ» հասարակա­կան կազմակերպություն

1,529.2

90

90017214

«Գ. Գայանե Գ» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

1,519.9

91

90143637

«Արպ անիվ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,505.2

92

90002293

«Էկո» արտադրական կոոպերատիվ

1,447.1

93

90004445

«Ինեյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,435.5

94

10002807

«Աստիճան» արտադրական կոոպերատիվ

1,413.9

95

90015949

«Օյլ-քրեքինգ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

1,384.8

96

90018217

«Գրանդ Քենդի Ռոբիկ» սահմանափակ պատասխա­նա­տվությամբ ընկերություն

1,318.9

97

90413512

Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Ստելլա Ալեքսանդրի

1,259.7

98

91423549

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Լյուդմիլա Վլադիմիրի

1,214.9

99

90070683

«Ֆարսիյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,196.8

100

91084808

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Դադիկ Երվանդի

1,173.8

101

90017153

«Արգոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն

1,168.4

102

90210489

«Վահագն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,162.3

103

90007805

«Բախտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,152.2

104

90010335

«Օազիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,128.6

105

90340481

«Արմեն Պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

1,125.3

106

90005208

Վ.Գաբրիելյանի «Վեներա» անհատական ձեռնարկություն

1,120.4

107

90021786

«Սորբին դոշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,113.3

108

90417332

Անհատ ձեռնարկատեր Գաբրիելյան Դավիթ Սամվելի

1,096.6

109

90006528

«Լուսինե» արտադրական կոոպերատիվ

1,078.0

110

90402533

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Սերգեյ Արմենակի

1,067.0

111

90341561

«Կենտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1,040.3

112

10001485

«Քաշաթաղի կոմունալ» պետական փակ բաժնետիրա­կան ընկերություն

1,038.3

113

90006115

Յուպիտեր փակ բաժնետիրական ընկերության  ասֆալտի գործարան դուստր ձեռնարկություն

1,021.0

114

90418093

Անհատ ձեռնարկատեր Գաբրիելյան Էրիկ Սավադի

1,000.6

115

91083169

Անհատ ձեռնարկատեր Առաքելյան Արտյոմ Զավենի

981.3

116

90013341

«Տաթև» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

944.1

117

90411421

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Անժելա Գրիգորիի

933.2

118

90425476

Անհատ ձեռնարկատեր Ադամյան Շմավոն Ռոբերտի

842.5

119

90021855

«Ծար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

835.8

120

90016006

«Օսկար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

834.8

121

90212492

«Ճարտարի նոր գինու գործարան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

828.0

122

93100188

Անհատ ձեռնարկատեր Բաղդասարյան Վարդան Արշոյի

803.6

123

93100196

Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատյան Վանյա Անդրեյի

775.2

124

91760622

Անհատ ձեռնարկատեր Կիրակոսյան Վալերի Իլյիչի

764.8

125

90141871

«Գիտակ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

750.0

126

90023413

«Ա.Զ.Գ.» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

747.8

127

10002075

«Գալուստ-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

739.3

128

90072457

«ՄԿՏ-Ակնաղբյուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

733.0

129

90410101

Անհատ ձեռնարկատեր Աբրամյան Անժելա Ռաֆայելի

716.7

130

90017102

«Նպատակ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

708.0

131

90010455

«Լուսաբաց» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Լուսաբաց-Գ» դուստր ձեռնարկություն

702.9

132

90001713

«Աննա» արտադրական կոոպերատիվ

699.7

133

90019673

«Էքսայտ Կոմպյուտեր Սոլյուշն» սահմանափակ պա­տաս­խանատվությամբ ընկերության Ստեփանակերտի մասնաճյուղ

689.4

134

90020466

«Հայր և որդի Դադաշյաններ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնաճյուղ

685.2

135

90022341

«Մագնիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

668.3

136

90408127

Անհատ ձեռնարկատեր Ալլախվերդովա Ավգուստինա Ավագի

661.3

137

90015432

«ԼՂՀ արդյունաբերողների և գործարարների միություն» հասարակական կազմակերպություն

653.9

138

90143112

«Վերին Հոռաթաղ» արտադրական կոոպերատիվ

637.5

139

91423711

Անհատ ձեռնարկատեր Գաբրիելյան Վրեժ Հրանտի

637.4

140

90019915

«Միրզոյան ֆրենդս» սահմանափակ պատասխա­նատվությամբ ընկերություն

619.2

141

90004506

«Գրանիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

616.1

142

90005541

Է.Բալայանի «Ալվինա» անհատական ձեռնարկություն

615.5

143

90000599

«Դավիթ» արտադրական կոոպերատիվ

590.2

144

90007366

«Նովինկա» արտադրական կոոպերատիվ

582.6

145

90023078

«Արաշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

582.2

146

90280762

«Խանձաձոր» արտադրական կոոպերատիվ

578.1

147

90071497

«Մեղու» փակ բաժնետիրական ընկերություն

575.7

148

90071531

«Անի» արտադրական կոոպերատիվ

569.2

149

90407039

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Ռիտա Էդվարդի

567.5

150

90002157

«Հաղթանակ» արտադրական կոոպերատիվ

548.6

151

90280882

«Մհեր-շինարար» փակ բաժնետիրական ընկերություն

541.9

152

10002402

«Մաշա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

538.6

153

10001967

«Տրդատ կրտսեր» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

533.9

154

90019098

ԼՂՀ պետական հիմնարկների, ԿՄՍ աշխատողների արհես­տակցական կազմակերպությունների ճյուղ. հանր. միություն

531.7

155

90422065

Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոսյան Հենրիկ Երմենի

523.1

156

90004986

Ս.Բաղրյանի «Սիգմա» անհատական ձեռնարկություն

519.8

157

90000737

«Արմենիա» արտադրական կոոպերատիվ

499.3

158

90002543

«Իզվեստ» արտադրական կոոպերատիվ

484.3

159

91425054

Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Լևոն Գեորգիի

482.8

160

90418207

Անհատ ձեռնարկատեր Սահակյան Ռոմելա Բագրատի

475.6

161

90012538

«Շեվրո» փակ բաժնետիրական ընկերություն

471.7

162

90012418

Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների «Սև կակաչ» դուստր ձեռնարկություն

469.5

163

90016925

«Ալեքսանդր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

464.0

164

90004059

«Հարություն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

463.8

165

90142213

«Էլլադե» արտադրական կոոպերատիվ

459.6

166

90413331

Անհատ ձեռնարկատեր Շաքարյան Սասուն Վլադիմիրի

455.1

167

90212244

«Նորշեն» փակ բաժնետիրական ընկերություն

447.0

168

90072947

«Սարուշեն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

416.1

169

90418988

Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Արմեն Վասիլիի

410.4

170

10002677

«Յուքամ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

397.9

171

90419037

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Կարինե Սուրենի

380.6

172

90014629

Է. Հարությունյանի «Հրաշալիք» անհատական ձեռնարկություն

374.7

173

90417692

Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Արա Ժորժիկի

368.3

174

91423565

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Կարինե Վաչագանի

366.5

175

90011269

«Դեբեդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

365.5

176

90421123

Անհատ ձեռնարկատեր Զաքարյան Նորայր Իսլամի

363.8

177

91425792

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Մաքսիմ Արմենի

337.0

178

90421062

Անհատ ձեռնարկատեր Միրզոյան Հասմիկ Մարտիկի

333.2

179

90741972

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Լավրենտ Բորիկի

327.8

180

91424421

Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Ռոմա Սարգիսի

325.4

181

90022693

«ԷրԳա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

318.7

182

80000794

Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարյան Հովհաննես Ասլանի

318.4

183

90743059

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Գագիկ Գեորգիի

310.8

184

90024131

«Տանիք» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

307.6

185

90342135

«Միլ Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

305.9

186

90420602

Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Հարություն Հայկազի

300.0

187

90426367

Անհատ ձեռնարկատեր Շալջյան Գագիկ Էդոմոնդի

292.1

188

90142815

«Անի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

291.9

189

91762902

Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Վահրամ Գևորգի

290.1

190

90019742

«Ասպետական» փակ բաժնետիրական ընկերություն

286.1

191

90407321

Անհատ ձեռնարկատեր Թավրիզյան Ռոբերտ Արկադիի

272.5

192

90019502

«Մռավ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

265.2

193

90210385

«Շանթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

265.0

194

90403501

Անհատ ձեռնարկատեր Ավթանդիլյան Գեորգի Գևորգի

264.7

195

90014688

Խ.Ղազարյանի «Մարիաննա» անհատական ձեռնարկություն

263.7

196

90409463

Անհատ ձեռնարկատեր Հովսեփյան Արթուր Արկադիի

261.4

197

10002333

«Դավիթ-սերվիս» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

260.4

198

90418215

Անհատ ձեռնարկատեր Շամիրյան Էլմիրա Ջիվանի

255.2

199

91425398

Անհատ ձեռնարկատեր Օհանյան Էդուարդ Աշոտի

249.3

200

91425922

Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Վանիկ Ռուբիկի

239.6

201

90020551

«Ս.Ա.Մ.» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

238.6

202

90019923

«Ջուղա-տրանս» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

238.3

203

90213247

«Էներգետիկա» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

231.9

204

90280927

«Գոյամարտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

229.6

205

90023147

«Իմիդժ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

227.0

206

90417194

Անհատ ձեռնարկատեր Վերդյան Ազրավարթ Մխիթարի

225.7

207

90417977

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Ռիտա Ռազմիկի

224.4

208

90011311

«Ուրախաչ» արտադրական կոոպերատիվ

222.1

209

91081584

Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգյան Սանասար Վարազդատի

209.7

210

90021839

«Ռադիոլենդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

207.9

211

80000615

Անհատ ձեռնարկատեր Սարդարյան Գրիշա Հովհաննեսի

200.6

212

10002919

«Բերկրի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

198.3

213

90025126

«Բլյուզ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

195.8

214

90143509

«Մարտակերտի պատմաերկրագիտական թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

195.8

215

10002248

«Աղձնիք» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

193.6

216

90420818

Անհատ ձեռնարկատեր Բալայան Արևիկ Վալերիի

193.3

217

90744517

Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Սիրան Յաշայի

192.6

218

90418809

Անհատ ձեռնարկատեր Ջալալյան Արթուր Էդվարդի

187.8

219

91083289

Անհատ ձեռնարկատեր Առաքելյան Սերգեյ Ռաֆիկի

187.8

220

10001794

«Յուվա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

185.0

221

93100129

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Լենո Վոլոդիայի

184.6

222

90416561

Անհատ ձեռնարկատեր Քարամյան Ռոբերտ Նապալեոնի

181.2

223

90418189

Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգյան Վաչիկ Ֆրիդրիխի

180.7

224

90423883

Անհատ ձեռնարկատեր Մեժլումյան Մելժում Բաբկենի

179.6

225

90010026

Ս.Մանասյանի «Եվրո» անհատական ձեռնարկություն

176.6

226

91083813

Անհատ ձեռնարկատեր Մակյան Արամայիս Դանիելի

174.8

227

90020663

«Արդի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

173.9

228

90409567

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Վլադիմիր Ահարոնի

173.0

229

90415585

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Գուրգեն Յուրիկի

170.8

230

80001059

Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննիսյան Հակոբ Սամսոնի

170.7

231

90743136

Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոնյան Սեյրան Ալեքսանդրի

169.8

232

90741913

Անհատ ձեռնարկատեր Աղաջանյան Նարինե Գեորգիի

167.0

233

90000684

Մուսայելյանների «Վիոլա» ընտանեկան ձեռնար­կություն

165.2

234

80000469

Անհատ ձեռնարկատեր Սարիբեկյան Աշոտ Սուքիասի

165.2

235

90003469

«Ստեփանակերտի օդանավակայան» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

164.8

236

90423694

Անհատ ձեռնարկատեր Համբարձումյան Արմեն Ալիմի

164.8

237

90418841

Անհատ ձեռնարկատերՎարդանյան Հմայակ Միքայելի

161.8

238

80001746

Անհատ ձեռնարկատեր Կուզիկյան Արմեն Գրիգորի

161.4

239

90019295

«Մէգա Հոլդինգ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

158.4

240

90071566

«Սասուն» արտադրական կոոպերատիվ

157.4

241

90413022

Անհատ ձեռնարկատեր Մարտիրոսյան Մհեր Առնոլդի

149.6

242

90424209

Անհատ ձեռնարկատեր Միրզոյան Ծովինար Վլադիմիրի

146.8

243

93100153

 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Էմմա Վլադիմիրի

145.6

244

90280016

«Արցախ» անհատական ձեռնարկություն

143.7

245

91424533

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Լեռնիկ Շմավոնի

143.4

246

91760433

Անհատ ձեռնարկատեր Բաղդասարյան Ասլան

142.8

247

91425243

Անհատ ձեռնարկատեր Սաֆարյան Ալեքսանդր Քոչարիի

141.7

248

91084771

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Դմիտրի Մանվելի

141.2

249

90426031

Անհատ ձեռնարկատեր Աղալյան Նինա Թովմասի

133.8

250

90424345

Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Արմեն Իշխանի

133.6

251

90419285

Անհատ ձեռնարկատեր Օհանյան Աշոտ Ալբերտի

131.4

252

90420525

Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Արմեն Էդուարդի

131.0

253

80001024

Անհատ ձեռնարկատեր Աբրահամյան Մեսրոպ Վարդազարի

130.2

254

90015371

«Դավիթ+» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

127.6

255

80000477

Անհատ ձեռնարկատեր Ասատրյան Ծաղիկ Վաչենի

126.6

256

90405145

Անհատ ձեռնարկատեր Ապրեսյան Օլյա Միքայելի

125.4

257

10001503

«Որդան» լիակատար տնտեսական ընկերություն

124.3

258

90418713

Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարյան Աղասի Սամսոնի

124.0

259

90743703

Անհատ ձեռնարկատեր Մուսայելյան Սերգեյ Ասլանի

122.9

260

90001034

«Արմտեխնոմաշէքսպորտ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

122.8

261

91423514

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Մադլենա Էդուարդի

122.1

262

90405326

Անհատ ձեռնարկատեր Ավագիմյան Վերա Համիկի

120.1

263

90403587

Անհատ ձեռնարկատեր Աթաբեկյան Սաշա Սեդրակի

118.4

264

90416897

Անհատ ձեռնարկատեր Մեհրաբյան Արարատ Աբելի

117.4

265

90210944

«Արուսիկ» արտադրական կոոպերատիվ

117.1

266

80000562

Անհատ ձեռնարկատեր Թամազյան Սարգիս Վոլոդյայի

116.1

267

90424715

Անհատ ձեռնարկատեր Գասպարյան Արմեն Իվանի

115.7

268

90406156

Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատյան Գայանե Վարդանի

114.3

269

90405824

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Հովիկ Արմենի

113.9

270

90418636

Անհատ ձեռնարկատեր Ղազարյան Գրիգորի Նաիրիի

113.7

271

90415904

Անհատ ձեռնարկատեր Բադալյան Մերսիկ Սիմոնի

111.3

272

90421131

Անհատ ձեռնարկատեր Մալխասյան Վլադիմիր Զորիկի

111.0

273

90024845

«Գաբրիելյաններ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

106.9

274

90016443

«Լիլիաննա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

106.4

275

10002392

«Դոկա-Ագրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

106.1

276

10001991

«Վաչիկ Ղամբարյան» սահմանափակ պատասխանա­տվու­թյամբ ընկերություն

103.9

277

90011053

«Անի» փակ բաժնետիրական ընկերություն

101.1

278

8801535

«Արա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

100.9

279

80000778

Անհատ ձեռնարկատեր Ռուստամյան Մուշեղ Վոլոդի

98.0

280

90414704

Անհատ ձեռնարկատեր Գասպարյան Արմինե Վերդիի

98.0

281

90009662

«Սևան» արտադրական կոոպերատիվ

97.4

282

90012847

«Կախեթի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

97.4

283

90002303

«Քիրս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

96.7

284

90006483

«Ֆենիկս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

92.7

285

80001101

Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Գայանե Սերյոժայի

90.8

286

90070632

«Անահիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

89.6

287

90017979

«Դեպի Երկիր» փակ բաժնետիրական ընկերություն

89.4

288

90417505

Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոսյան Անաիդա Լևոնի

88.9

289

90003658

Թ.Դավթյանի «Թաթուլ» անհատական ձեռնարկություն

87.9

290

90411139

Անհատ ձեռնարկատեր Արզումանյան Նարինե Ալբերտի

87.4

291

90011716

«Արևիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

85.2

292

90404917

Անհատ ձեռնարկատեր Ղազարյան Լուսինե Արվիդի

84.9

293

90004573

«Արաքս» արտադրական կոոպերատիվ

82.4

294

90014283

Ա.Հայրապետյանի «Մարիամ» անհատական ձեռնարկություն

81.8

295

90410264

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Արմեն Լավրենտի

80.6

296

90015536

«Արաքս-1» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

77.5

297

80000735

Անհատ ձեռնարկատեր Ավագյան Գոհար Ռոբիկի

76.7

298

90747033

Անհատ ձեռնարկատեր Ասկարյան Ռիտա Միքայելի

76.0

299

91428465

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Վիտալի Սերգեյի

74.3

300

10001381

«Մոշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

74.2

301

10001855

«Մհեր-Գոռ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

73.2

302

80001136

Անհատ ձեռնարկատեր Երեմյան Հայկուշ Երվանդի

70.6

303

80001738

Անհատ ձեռնարկատեր Նազարյան Սաղաթել Հովհաննեսի

70.0

304

91084009

Անհատ ձեռնարկատեր Մնացականյան Մհեր Սերգեյի

69.9

305

90418343

Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Արայիկ Ջիվանի

68.8

306

80001549

Անհատ ձեռնարկատեր Ներսեսյան Գագիկ Ներսեսի

68.1

307

10002325

«Ալմելո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

66.2

308

90418197

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Կարինե Կիմի

66.0

309

90407726

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Լևոն Խորենի

65.2

310

90410067

Անհատ ձեռնարկատեր Միրզոյան Ալեքսանդր Ճատուրի

63.5

311

90420456

Անհատ ձեռնարկատեր Եսայան Գագիկ Արամի

63.2

312

90408263

Անհատ ձեռնարկատեր Մարտիրոսյան Առնոդի Արտավազդի

63.0

313

91084635

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Նինա Գրիգորի

62.2

314

90413478

Անհատ ձեռնարկատեր Աղաջանյան Արթուր Անդրանիկի

62.1

315

90423017

Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Հարություն Ալեքսանդրի

61.6

316

90010162

«Էռնա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

61.5

317

90019777

«Ալեն պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

60.8

318

90420637

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Լենա Հենրիխի

60.2

319

91420138

Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Զինա Արշավիրի

60.0

320

90012426

Կ.Միլոնյանի «Մելինե» անհատական ձեռնարկություն

59.6

321

90424878

Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Վլադիմիր Բորիսի

55.4

322

90424087

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Արմեն Էդուարդի

54.8

323

80000839

Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Վահե Վոլոդյայի

54.2

324

90402826

Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Աիդա Շահենի

52.9

325

90015467

«Պանդոկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

52.1

326

10002789

«Գողթան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

52.0

327

90406593

Անհատ ձեռնարկատեր Իշխանյան Ցողիկ Հրանտի

51.9

328

90427111

Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Սասուն Սամվելի

51.8

329

90020482

«Էլեկտրալյուկս» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

51.4

330

90280823

Հադրութի «Ագրոսպասարկում» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

51.1

331

90421536

Անհատ ձեռնարկատեր Մելքումյան Վալերի Ալեքսանդրի

51.0

332

90415878

Անհատ ձեռնարկատեր Գարաքյան Գերասիմ Հարությունի

49.7

333

90018028

«Լեոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

49.4

334

90017824

«ԱՕ ԼՂ 2001» փակ բաժնետիրական ընկերության  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնաճյուղ

48.7

335

90403408

Անհատ ձեռնարկատեր  Մարտիրոսյան Վոլոդյա Լևոնի

48.6

336

90408564

Անհատ ձեռնարկատեր  Գևորգյան Հասմիկ Միքայելի

48.5

337

90409644

Անհատ ձեռնարկատեր  Պետրոսյան Վլադիմիր Սուրենի

48.2

338

90415422

Անհատ ձեռնարկատեր  Ադամյան Մխիթար Գեորգիի

48.1

339

90408332

Անհատ ձեռնարկատեր  Ապրեսյան Արամ Վաչագանի

47.8

340

92100841

Անհատ ձեռնարկատեր  Բաղրյան Լիլիա Գրիգորի

45.7

341

90404118

Անհատ ձեռնարկատեր Օհանյան Հասմիկ Գուրգենի

45.0

342

90002458

Ֆ.Խաչատրյանի «Գևորգ» անհատական ձեռնարկություն

43.6

343

90414265

Անհատ ձեռնարկատեր  Իսրայելյան Էրիկ Վաչիկի

43.2

344

90008369

Ս.Խաչատրյանի «Մարատ» անհատական ձեռնարկություն

42.6

345

90420035

Անհատ ձեռնարկատեր Աղաջանյան Արայիկ Կիմայի

42.1

346

90008755

«Դիանա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

42.0

347

91426246

Անհատ ձեռնարկատեր  Քամալյան Մերի Յուրիի

41.0

348

90404262

Անհատ ձեռնարկատեր  Հակոբյան Սուսաննա Գենրիխի

40.8

349

90422941

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Անահիտ Համլետի

40.1

350

90422909

Անհատ ձեռնարկատեր  Աղասյան Աստղիկ Ալեքսանդրի

38.7

351

90016899

«Բազե» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

38.5

352

90412733

Անհատ ձեռնարկատեր  Գասպարյան Սամվել Նիկոլայի

38.4

353

90415998

Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբջանյան Ռաֆայել Մուրադի

38.4

354

90411163

Անհատ ձեռնարկատեր  Մուսայելյան Էվելինա Վահանի

37.2

355

90415302

Անհատ ձեռնարկատեր Նաջարյան Սուրեն Սերգեյի

36.4

356

91423669

Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Վահրամ Ալյոշայի

36.3

357

90421896

Անհատ ձեռնարկատեր Ղազարյան Գարիկ Արմենակի

35.9

358

91084875

Անհատ ձեռնարկատեր Ասծատրյան Նինա Հայկազի

35.5

359

91762876

Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Համլետ Եղիայի

35.0

360

90407529

Անհատ ձեռնարկատեր  Բաբայան Էլմիրա

33.4

361

90418282

Անհատ ձեռնարկատեր  Միրզոյան Սուսաննա Ալբերտի

33.0

362

90403906

Անհատ ձեռնարկատեր  Պետրոսյան Ռոբերտ Արարատի

32.5

363

90001817

ԼՂ «Կինոտեսամիավորում» պետական ձեռնարկություն

32.3

364

90023336

«Էներջի» փակ բաժնետիրական ընկերություն

31.6

365

90006459

Ա.Սարգսյանի «Բելլա» անհատական ձեռնարկություն

31.0

366

90005456

«Պոիսկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

30.9

367

90420112

Անհատ ձեռնարկատեր  Ավետիսյան Արտուր Արկադիի

30.9

368

90745491

Անհատ ձեռնարկատեր  Հովսեփյան Սամվել Զարմիկի

30.4

369

90003117

«Էրուդիտ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

29.6

370

90023104

«Հավատ» հասարակական կազմակերպություն

29.5

371

90002783

«Կարկաս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

29.2

372

90419663

Անհատ ձեռնարկատեր Աբրահամյան Վիտալի Հրանտի

29.1

373

90416811

Անհատ ձեռնարկատեր  Բեգլարյան Միհրան Հրանտի

28.9

374

90280461

«Լյուսի» անհատական ձեռնարկություն

28.7

375

90409892

Անհատ ձեռնարկատեր  Պետրոսյան Վալերի Հրանտի

28.7

376

90413539

Անհատ ձեռնարկատեր  Գևորգովա Սվետլանա Ժորայի

28.6

377

90023714

«Սագիտարիուս» փակ բաժնետիրական ընկերություն

27.8

378

90407484

Անհատ ձեռնարկատեր  Ստեփանյան Գոհար Արմոյի

27.6

379

90000849

«Ուռենի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

27.2

380

90419586

Անհատ ձեռնարկատեր  Ներսիսյան Արա Էդուարդի

26.9

381

90409103

Անհատ ձեռնարկատեր  Թովմասյան Նինա Գուրգենի

26.4

382

90017891

«Վազգեն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

26.1

383

90745888

Անհատ ձեռնարկատեր  Ավանեսյան Զարինե Մուրադի

25.3

384

90011647

Մ.Խասապետյանի «Հարութ» անհատական ձեռնարկություն

25.0

385

90423206

Անհատ ձեռնարկատեր  Դավթյան Արեգա Արշավիրի

24.1

386

90424233

Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Մանվել Մանվելի

24.0

387

91082054

Անհատ ձեռնարկատեր  Մարտիրոսյան Վալերի Լիպարիտի

24.0

388

90409327

Անհատ ձեռնարկատեր  Դավթյան Դավիթ Յակովի

23.6

389

90015914

«Արսա-Գարանտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

20.6

390

90014946

«Մու-թայ բոքսինգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

20.0

391

90013882

«Ուրարտու» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

19.5

392

90421845

Անհատ ձեռնարկատեր  Մնացականյան Արթուր Գուրգենի

19.3

393

90421475

Անհատ ձեռնարկատեր  Շմավոնյան Սվետլանա Մառլենի

19.2

394

90003503

«Վիտա» ՀԿ-ի «Փյունիկ» դուստր ձեռնարկություն

19.1

395

90341132

Շուշիի ժողովրդական համալսարան

18.8

396

90011466

«Ֆորտունա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

18.0

397

90403278

Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոսյան Օլեգ Ալեքսանդրի

18.0

398

91082243

Անհատ ձեռնարկատեր  Սաղյան Ֆլորա

18.0

399

91425709

Անհատ ձեռնարկատեր Ղուլյան Արսեն Ռոբերտի

17.3

400

90012898

Ա.Զարգարյանի «Կամո» անհատական ձեռնարկություն

16.9

401

90017739

«ՍՄՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

16.9

402

90743754

Անհատ ձեռնարկատեր  Իշխանյան Նաիրուհի Վաչագանի

16.4

403

90001996

«Վազ» արտադրական կոոպերատիվ

15.9

404

90423582

Անհատ ձեռնարկատեր  Այդինյան Արայիկ Ռոբերտի

15.5

405

90424001

Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Լիանա Սերգեյի

15.4

406

90424851

Անհատ ձեռնարկատեր  Պողոսյան Գայանե Ռուբենի

15.3

407

91427153

Անհատ ձեռնարկատեր  Գրիգորյան Գարիկ Եփրեմի

15.0

408

90407793

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Կարեն Վալերիկի

14.1

409

90413856

Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Էդուարդ Տիգրանի

14.0

410

90422419

Անհատ ձեռնարկատեր  Գրիգորյան Նարինե Վեսմիրի

13.7

411

90008651

«Դիանա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

13.7

412

91084832

Անհատ ձեռնարկատեր  Առաքելյան Սուրեն Արկադիի

13.6

413

90419887

Անհատ ձեռնարկատեր  Օհանյան Լիլիկ Ալբերտի

13.4

414

90013221

«Շ.Բալայան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

11.3

415

90014421

«Հռիփսիմե» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

11.3

416

90408375

Անհատ ձեռնարկատեր  Գաբրիելյան Կարեն Երվանդի

10.8

417

91083374

Անհատ ձեռնարկատեր  Հարությունյան Կարինե Արտավազդի

10.8

418

90423393

Անհատ ձեռնարկատեր  Մուսայելյան Ալվինա Ռազմիկի

10.6

719

91086004

Անհատ ձեռնարկատեր Մուսայելյան Ալվարդ Ռազմիկի

10.6

420

93100137

Անհատ ձեռնարկատեր  Պողոսյան Հրայր Եղիշի

10.3

421

90280522

«Զևս» անհատական ձեռնարկություն

10.1

422

90408143

Անհատ ձեռնարկատեր  Ասլանյան Սերգեյ Վաչագանի

10.1

423

90022618

«Ադամյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

9.6

424

90020964

«Ամերիկացիներն Արցախին» հասարակական կազմակերպության Արցախի մասնաճյուղ

9.4

425

90003898

ՄԵԾԱԾԱԽ ԵՎ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԲԱԶԱ դուստր ձեռնարկություն

8.7

426

91426917

Անհատ ձեռնարկատեր Ղահրամանյան Արսեն Ռոբերտի

8.7

427

90019409

«Ֆլորա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

8.6

728

90413899

Անհատ ձեռնարկատեր  Ծատրյան Լուսիկ Արշակի

8.3

429

90006717

«Կոնդենսատոր» սահմանափակ պատասխանատվու-թյամբ ընկերություն

8.1

430

90424782

Անհատ ձեռնարկատեր  Աղաջանյան Մարտին Վազգենի

8.1

431

80002019

Անհատ ձեռնարկատեր  Սարգսյան Ալիսա Վալերի

8.0

432

90403089

Անհատ ձեռնարկատեր Գասպարյան Զոյա Արամի

7.9

433

90418628

Անհատ ձեռնարկատեր  Ալուխանյան Էլմիրա Ռուբենի

7.8

434

91084281

Անհատ ձեռնարկատեր  Չիլինգարյան Ռուզաննա Խորենի

7.7

435

90011543

«Մինասյան» փակ բաժնետիրական ընկերություն

7.4

436

90001471

Է.Աթայեվաի «Ռոմաշկա» անհատական ձեռնարկություն

7.1

437

90022221

«Նոյան տապան» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

6.9

438

90013703

«Նունե» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

6.8

439

90011791

«Անուշ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

6.5

440

90410152

Անհատ ձեռնարկատեր  Գրիգորյան Ասնելդա Լևոնի

5.7

441

90010258

Ա.Ադամյանի «Արա» անհատական ձեռնարկություն

5.6

442

91082278

Անհատ ձեռնարկատեր  Ավանեսյան Ռոմա Բախշիի

5.6

443

90410994

Անհատ ձեռնարկատեր  Ավանեսյան Արայիկ Ալբերտի

5.4

444

90421656

Անհատ ձեռնարկատեր Հովսեփյան Վադիմ Վյաչեսլավի

5.2

445

90420903

Անհատ ձեռնարկատեր  Աթասյան Գուրգեն Շիրինի

5.1

446

90011913

Ա.Ղազարյանի «Արմեն» անհատական ձեռնարկություն

4.9

447

90006768

Մ.Սահակյանի «Ծիածան» անհատական ձեռնարկություն

4.8

448

90280392

«Արտակ» անհատական ձեռնարկություն

4.8

449

90004581

«Թավադի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

4.6

450

90013815

«Լանա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

4.4

451

90429666

Անհատ ձեռնարկատեր  Առստամյան Արայիկ Հենրիխի

4.3

452

90021365

«Մարիամիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

4.0

453

90013384

Վ.Հարությունյանի «Վարյա» անհատական ձեռնարկություն

3.9

454

90005379

Ս.Գրիգորյանի «Սոֆիա» անհատական ձեռնարկություն

3.8

455

90014911

«Ստեփանակերտ կաթ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

3.7

456

90743693

Անհատ ձեռնարկատեր Վարդանյան Նաիրա Բենյամինի

3.7

457

90012597

«Վրեժ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3.6

458

91427859

Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Լյուդմիլա Միքայելի

3.5

459

91425123

Անհատ ձեռնարկատեր Մանասյան Կարինե Մելսիկի

3.3

460

90022461

«Սիստիլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3.2

461

90408436

Անհատ ձեռնարկատեր Միքայելյան Վլադիմիր Մովսեսի

3.2

462

90013522

«Նվեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3.1

463

90023379

«Խոսք» մշակութային հիմնադրամ

3.1

464

90024491

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ԼՂ նախա­ձեռնող խումբ» հասարակական կազմակերպություն

3.1

465

90012751

«Շեկո» փակ բաժնետիրական ընկերություն

2.9

466

90418953

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Վիտալի Վալերիի

2.9

467

90008145

Դ.Հարությունյանի «Երազանք» անհատական ձեռնարկություն

2.6

468

90409319

Անհատ ձեռնարկատեր Իշխանյան Մխիթար Ալեքսանդրի

2.6

469

90419338

Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Հենրիխ Գրիգորիի

2.6

470

90005525

Ա.Այդինյանի «Աննա» անհատական ձեռնարկություն

2.5

471

90012261

Ռ.Նազլուխանյանի «Նորածին» անհատական ձեռնարկություն

2.5

472

91425115

Անհատ ձեռնարկատեր  Ավագյան Նաիրա Սողոմոնի

2.4

473

90010266

«Արկտեչ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

2.2

474

90420576

Անհատ ձեռնարկատեր Ջաֆարյան Վրեժ Վալերիի

2.2

475

90005688

Լ.Համբարձումյանի «Լավանդա» անհատական ձեռնարկություն

2.1

476

90413486

Անհատ ձեռնարկատեր Մուսայելյան Զարմիկ Աշոտի

2.0

477

90024792

«Շրջանակ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1.9

478

90001601

«Սերգեյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1.8

479

90429245

Անհատ ձեռնարկատեր Սահակյան Յուրի Հրաչիկի

1.8

480

90424526

Անհատ ձեռնարկատեր Ղուկասյան Էդուարդ Շավարշի

1.7

481

90020088

«Անուշավան և Վիտալի» սահմանափակ պատասխա­նատվությամբ ընկերություն

1.7

482

91425501

Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Էդուարդ Հակոբի

1.5

483

90008627

Յու.Բաղդասարյանի «Դէ-Կա» անհատական ձեռնարկություն

1.4

484

91426691

Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Երվանդ Վլադիկի

1.3

485

90022866

«Ռազմաճակատային լրագրողների լիգա» հասարա­կա­կան կազմակերպություն

1.2

486

90407071

Անհատ ձեռնարկատեր Մարտիրոսյան Սվետլանա Լևոնի

1.2

487

91428087

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Արսեն Արտյուշայի

1.2

488

90002226

«Կապիտել» արտադրական կոոպերատիվ

1.1

489

90019958

«Արդտրանսշին» արհեստակցական կազմակերպության ՃՄ «Գործաշխարհ» թերթի խմբագրություն

1.0

490

90425529

Անհատ ձեռնարկատեր Մկրտումյան Լուսինե Վյաչեսլավի

1.0

491

90424593

Անհատ ձեռնարկատեր Աղաջանյան Զարուհի Շիմշադի

0.9

492

90419999

Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Ստանիսլավ Ալեքսանդրի

0.9

493

90007667

Ն.Աղաբաբյանի «Արմեն» անհատական ձեռնարկություն

0.8

494

90003924

«Հռիփսիմե» արտադրական կոոպերատիվ

0.7

495

90021005

«Միկիի և Միննիի մոտ» սահմանափակ պատասխա­նատվությամբ ընկերություն

0.7

496

90021562

«Պարադիգմա» փակ բաժնետիրական ընկերություն

0.6

497

90020543

Ստեփանակերտի պետական հիմնարկների ԿՄՍ ոլոր­տի աշխատողների արհեստակցական կազմակեր­պու­թյուն

0.5

498

90020708

«Դայս գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.5

499

90019159

«Դուետ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.4

500

90020293

«Մերի պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.4

501

90419543

Անհատ ձեռնարկատեր Իշխանյան Սվետլանա Մելիքի

0.4

502

90422478

Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Էլեոնորա Տիգրանի

0.4

503

90424886

Անհատ ձեռնարկատեր Սահակյան Ռուդիկ Սերգեյի

0.4

504

90427817

Անհատ ձեռնարկատեր Հաշումյան Աքսանա Վլադիմիրի

0.4

505

90000556

Մ.Պողոսյանի «Տիգրան» անհատական ձեռնարկություն

0.3

506

90015544

«Դավիթ Բեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.3

507

90018001

«Հոգեբույժների և հոգեբանների միություն» հասարակա­կան կազմակերպություն

0.3

508

90019553

«Կոնստանս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.3

509

90026979

«Ռաֆո և եղբայրներ» սահմանափակ պատասխանա­տվու­թյամբ ընկերություն

0.3

510

90402155

Անհատ ձեռնարկատեր Աղաջանյան Բելլա Գրիգորիի

0.3

511

90423678

Անհատ ձեռնարկատեր Սարինյան Լյուդմիլա Միքայելի

0.3

512

90423808

Անհատ ձեռնարկատեր Բալայան Աիդա Մովսեսի

0.3

513

90000745

Վ.Կարապետյանի «Տիգրան» անհատական ձեռնարկու­թյուն

0.2

514

90016419

«Աննետ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.2

515

90018731

«Արցախի տաղանդավոր երեխաների աջակցություն» հիմնադրամ

0.2

516

90341004

«Վերածնունդ» անհատական ձեռնարկություն

0.2

517

90404984

Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Կարեն Ուրաշիմիի

0.2

518

90420094

Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Սիրվարդ Առուշի

0.2

519

90002234

«Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների միություն» հասարակական կազմակերպություն

0.1

520

90014094

«Տիպս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

0.1

521

90016795

«Կալինա-պարֆյում» սահմանափակ պատասխանա­տվու­թյամբ ընկերություն

0.1

522

90023893

«Իդեալ պարֆում» սահմանափակ պատասխանա­տվու­թյամբ ընկերություն

0.1

523

90427274

Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Արթուր Վասիլիի

0.1

524

 

«Սեպասար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

24,783.5

525

 

«Մարգարիտա» սահմանափակ պատասխանատվու­թյամբ ընկերություն

22,125.5

526

 

«Ապա» անհատական ձեռնարկություն

4,356.5

527

 

Խառն առևտրի միավորում

2,876.4

528

 

Համբարձումյան Էդիկ

2,761.1

529

 

«Շինարար» արտադրական կոոպերատիվ

2,147.0

530

 

«Երևանի ոսկերչական գործարան»

1,734.5

531

 

Ղազարյան Դավիթ

1,206.6

532

 

«Գայանե» անհատական ձեռնարկություն

1,039.1

533

 

«ՇՄՇ-7» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

890.6

534

 

Հայրապետյան Յուրա

755.0

535

 

Կույրերի միութ. «Ասպարեզ» դուստր ձեռնարկություն

615.9

536

 

Ավանեսյան Արարատ

511.4

537

 

Խառն առևտուր

447.8

538

 

Ասծատրյան Նինա

429.4

539

 

«Արմինե» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

338.8

540

 

«Պլեյբոյ»

295.7

541

 

Մաղավուզ մեքենատրակտորային կայան

240.3

542

 

Միրզոյան Հայասեր

235.5

543

 

«Բաբայան Վարդան» անհատական ձեռնարկություն

229.9

544

 

Հովսեփյան Գառնիկ

180.0

545

 

«Նարինե» անհատական ձեռնարկություն

172.6

546

 

Գրիգորյան Ռուզաննա

169.5

547

 

«Հույս» արտադրական կոոպերատիվ

160.3

548

 

Արզումանյան Վարդան

160.0

549

 

Բաբայան Վաչագան

140.0

550

 

Մարտիրոսյան Սանթուր

121.5

551

 

Արևշատյան Գագիկ

117.0

552

 

Գրիգորյան Կամո

107.0

553

 

Մարգարյան Համլետ

106.7

554

 

Պողոսյան Բորիս

100.0

555

 

Խաչատրյան Վիտալի

90.0

556

 

Մանասյան Անդրեյ

85.0

557

 

Ազիզյան Արարատ

85.0

558

 

Ավագյան Արթուր

75.0

559

 

Գալստյան Միքայել

71.5

560

 

«Լոտոս-Կ» անհատական ձեռնարկություն

71.3

561

 

Սարգսյան Գառնիկ

71.0

562

 

Կարապետյան Արթուր

70.0

563

 

Մնացականյան Հենրիխ

70.0

564

 

Կարապետյան Արմեն

65.0

565

 

Մարտիրոսյան Ստելլա

65.0

566

 

Ղազարյան Նարինե

65.0

567

 

Մանուկյան Ռազմիկ

65.0

568

 

Խաչատրյան Վիգեն

64.5

569

 

Ավետյան Հմայակ

64.1

570

 

Մելքումյան Մխիթար

64.0

571

 

Ալախվերդյան Արթուր

63.0

572

 

Ասրյան Նիկոլայ

63.0

573

 

Ավանեսյան Վլադիմիր

61.0

574

 

Չիլինգարյան Գարիկ

60.0

575

 

Ավանեսյան Նորայր

60.0

576

 

«Դավիթ 1»

58.6

577

 

Սաֆարյան Անահիտ

54.0

578

 

Հայրապետյան Հենզել

50.0

579

 

«Լիլիթ» անհատական ձեռնարկություն

49.7

580

 

Պետրոսյան Լյովա

45.0

581

 

Հասրաթյան Ավետիս

40.7

582

 

Գասպարյան Վարդան

39.0

583

 

Դավթյան Գրիքոր

30.0

584

 

Բարսեղյան Արթուր

30.0

585

 

Մելքումյան Վարուժան

30.0

586

 

Մակյան Ռաֆիկ

27.7

587

 

Խաչատրյան Էդիկ

27.0

588

 

Օհանյան Վալինա

24.4

589

 

Հայրապետյան Արման

22.8

590

 

Ֆիրյան Ռոբերտ

20.2

591

 

Ավագյան Վազգեն

18.0

592

 

Դադայան Էդվարդ

16.0

593

 

«Հավատ» անհատական ձեռնարկություն

15.9

594

 

Վերդյան Աղա

15.0

595

 

«Տողասար» անհատական ձեռնարկություն

14.2

596

 

Գաբրիելյան Դավիթ

14.0

597

 

Հարությունյան Անահիտ

13.5

598

 

«Բատյա» անհատական ձեռնարկություն

10.2

599

 

Ծատրյան Գևորգ

10.0

600

 

Ավանեսյան Վալերի

10.0

601

 

Պետրոսյան Լյովա

10.0

602

 

Հարությունյան Սամվել

5.5

603

 

Ղարաբաղի պատերազմների երկրապահ միություն

5.2

604

 

«Ագարակ» արտադրական կոոպերատիվ

4.8

 

 

Ընդամենը

4,999,807.3