«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժ» կետ.

«ժ) օրենքով սահմանված այլ դեպքերում պահանջատերը դիմում է ներկա­յացրել կատարողական թերթը վերադարձնելու և կատարողական վարույթն ավարտելու մասին:»:   

 

Հոդված 2. Օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «դա­տա­կան կարգով» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատես­ված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի փետրվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                        Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-43-Ն