«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածում`

1)  «ա1» կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ա.2» կետ.

«ա.2) մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով  շահագործվող ավտոմատների միջոցով  սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեությունը.».

2) «ժթ» կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժթ.1» կետ.

«ժթ.1) մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմա­կերպման գործունեությունը.».

3) «իբ» կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովան­դակությամբ «իգ» կետ.

«իգ) հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովեր­բորդների վարձույթը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքը  21-րդ  գլխից  հետո  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.2-րդ գլխով.

«Գ Լ ՈՒ Խ  2.2

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՈՎ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՂԹԱԴՐԱՄՈՎ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՆՆԴԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 25.5. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտո­մատ­ների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման հասկացությունը

 

1. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն է համարվում մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով պատրաստի սննդի (սուրճի, գազավորված ըմպելիքների և այլն) առևտուրը:

 

Հոդված 25.6. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտո­մատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճար վճարողները

 

1. Վճարողներ են համարվում մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով  շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն իրակա­նացնողները:

 

Հոդված 25.7. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտո­մատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի չափը

 

1. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով  շահագործվող ավտոմատների միջո­ցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստա­տագրված վճարի ամսական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի և համապատասխան ուղղիչ գործակցի արտադրյալի 5000-ապատիկի չափով` դրամական արտահայտությամբ:

 

Հոդված 25.8. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտո­մատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալը

 

1. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով  շահագործվող ավտոմատների միջո­ցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստա­տագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում մետաղա­դրամով և (կամ) թղթադրամով  շահագործվող ավտոմատների քանակը:

 

Հոդված 25.9. Մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող ավտո­մատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ուղղիչ գործակիցները

 

1. Հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար գործունեության իրակա­նաց­ման վայրի (օբյեկտի) գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ գործակիցներն են`

1) Ստեփանակերտ քաղաքի համար`              1,0.

2) շրջկենտրոնների համար`                                0,8.

3) այլ վայրերի համար`                                          0,6:»:

 

Հոդված 3. Օրենքը 161-րդ գլխից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ    16.2-րդ գլխով.

«Գ Լ ՈՒ Խ  16.2

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 90.5. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղե­րի կազմակերպման հասկացությունը

 

1. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմա­կերպման գործունեություն է համարվում զվարճությունների, հանգստի կազմա­կերպման և այլ վայրերում մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպումը:

 

Հոդված 90.6. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղե­րի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճար վճարող­ները

 

1. Վճարողներ են համարվում մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնողները:

 

Հոդված 90.7. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղե­րի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի չափը

 

1. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմա­կերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի ամսական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի և համապատասխան ուղղիչ գործակցի արտադրյալի 5000-ապատիկի չափով` դրամական արտահայտությամբ:

 

Հոդված 90.8. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղե­րի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկ­ման ելակետային տվյալը

 

1. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմա­կերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում խաղային ավտոմատների քանակը:

 

Հոդված 90.9. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղե­րի կազմակերպման գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշ­վարկման ուղղիչ գործակիցները

 

1. Հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար գործունեության իրակա­նաց­ման վայրի (օբյեկտի) գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ գործակիցներն են`

1) Ստեփանակերտ քաղաքի համար`              1,0.

2) շրջկենտրոնների համար`                                0,8.

3) այլ վայրերի համար`                                          0,6:»:

 

Հոդված 4. Օրենքը 172-րդ գլխից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ    17.3-րդ գլխով.

«Գ Լ ՈՒ Խ  17.3

ՀԵԾԱՆԻՎՆԵՐԻ, ԱՆՎԱՉՄՈՒՇԿՆԵՐԻ, ՍԿՈՒՏԵՐՆԵՐԻ, ՀԻՐՈՍԿՈՒՏԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՎԵՐԲՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՁՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 93.11. Հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտեր­ների և հովերբորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճար վճարողները

 

1. Վճարողներ են համարվում հեծանիվներ, անվաչմուշկներ, սկուտերներ, հիրոսկուտերներ և հովերբորդներ վարձույթով  հատկացնողները:

 

Հոդված 93.12. Հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտեր­ների և հովերբորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճարի չափը

 

1. Հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովեր-բորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճարի ամսական չափը որոշվում է ելակետային տվյալի և համապատասխան ուղղիչ գործակցի արտադրյալի 18000-ապատիկի չափով` դրամական արտահայտությամբ:

 

Հոդված 93.13. Հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտեր­ների և հովերբորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճարի հաշ­վարկման ելակետային տվյալը

 

1. Հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովեր­բորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալ է համարվում հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովերբորդների քանակը:

 

Հոդված 93.14. Հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտեր­ների և հովերբորդների վարձույթի համար հաստատագրված վճարի հաշ­վարկման ուղղիչ գործակիցները

 

1. Հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար գործունեության իրակա­նաց­ման վայրի գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ գործակիցներն են`

1) Ստեփանակերտ քաղաքի համար`              1,0.

2) շրջկենտրոնների համար`                                0,6.

3) այլ վայրերի համար`                                          0,4:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 98-րդ հոդվածում ««գ», «դ», «է», «ժգ», «ժդ», «ժե», «ժը», «ժթ» «ի», «իա» և «իբ»» բառերը փոխարինել ««ա.2», «գ», «դ», «է», «ժգ», «ժդ», «ժե», «ժը», «ժթ», «ժթ.1», «ի», «իա», «իբ» և «իգ»» բառերով:

 

Հոդված 6. ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի հունիսի 30-ի ՀՕ-20-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը» բառերը փոխարինել «2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը» բառերով:

        

Հոդված 7.

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա.2», «ժթ.1» և «իգ» կետերով նախատեսված գործունեության տեսակներ իրականացնող իրավա­բանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերն առաջին անգամ ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ հայտարարությունները իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում` սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 20  օրվա ընթացքում:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-40-Ն