«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 26-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերությունը «100 տոկոսի չափով» բառերից հետո լրացնել «, բայց ոչ պակաս երեք միլիոն դրամից» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 28

Ստեփանակերտ

ՀՕ-38-Ն