«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2016թ. նոյեմբերի 30-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժէ.1» կետով`

«ժէ. 1) սնանկության կառավարիչները` «Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունների շրջանակներում դատարաններ ներկայացվող հայցադիմումների, դիմումների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ
 

2016թ. դեկտեմբերի 14

Ստեփանակերտ

ՀՕ-34-Ն