«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2016թ. նոյեմբերի 30-ին

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունը «լրանալուց հետո» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ «Գույքահարկի մասին» և «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2016թ. դեկտեմբերի 14

Ստեփանակերտ

ՀՕ-32-Ն