«ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2016թ. հոկտեմբերի 6-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-59-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետում նշված գումարը պակասեցնել 3,000.0 մլն դրամով, իսկ «բ» և «գ» ենթակետերում նշված գումարները ավելացնել համապատասխանաբար 700.0 մլն դրամով և 3,700.0 մլն դրամով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

(հազար դրամներով)  

 

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները բերված են դրական նշանով,

իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

1. Եկամուտների գծով

(3,000,000.0)

2. Ծախսերի գծով

700,000.0

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

3,700,000.0

 

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

(հազար դրամներով)  

 

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները բերված են դրական նշանով,

իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3,700,000.0

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

3,700,000.0

 

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

(հազար դրամներով)  

 

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները

բերված են դրական նշանով, իսկ

պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(3,000,000.0)

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետականտուրքեր

(3,000,000.0)

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

(հազար դրամներով)  

 

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

700 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

(50 000.0)

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

(50 000.0)

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

(50 000.0)

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(270 000.0)

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառայինտնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

(170 000.0)

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

(170 000.0)

 

9

  

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ

դասերին չպատկանող)

(100 000.0)

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ

դասերին չպատկանող)

(100 000.0)

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(80 000.0)

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

(80 000.0)

 

 

1

Ջրամատակարարում

(80 000.0)

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

(600 000.0)

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Ծերություն

(400 000.0)

 

 

1

Ծերություն

(400 000.0)

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

(50 000.0)

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

(50 000.0)

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ

(այլ դասերին չպատկանող)

(20 000.0)

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ

(այլ դասերին չպատկանող)

(20 000.0)

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ

դասերին չպատկանող)

(130 000.0)

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը

տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

(այլ դասերին չպատկանող)

(130 000.0)

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

1 700 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

(700 000.0)

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

(700 000.0)

 

2

 

Այլ ծախսեր

2 400 000.0

 

 

1

Այլ ծրագրեր

2 400 000.0

 

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

(հազար դրամներով)  

 

 

 

Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը (ավելացումները

բերված են դրական

նշանով, իսկ պակասե-

ցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

700 000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

(2 000 000.0)

այդ թվում՝

 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

(150 000.0)

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

(150 000.0)

 

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

(200 000.0)

այդ թվում՝

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

(200 000.0)

որից`

 

- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

(200 000.0)

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

(550 000.0)

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

(150 000.0)

այդ թվում՝

 

- Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

(30 000.0)

- Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

(120 000.0)

Կենսաթոշակներ

(400 000.0)

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

(400 000.0)

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

(1 100 000.0)

այդ թվում՝

 

Այլ ծախսեր

(400 000.0)

Պահուստային միջոցներ

(700 000.0)

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2 700 000.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

2 700 000.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

2 700 000.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2 700 000.0

 

 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 և N 3 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն սույն օրենքի համապատասխանաբար N 1 և N 2 հավելվածների:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2016թ. հոկտեմբերի 10

Ստեփանակերտ

ՀՕ-23-Ն

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազար դրամներով)  

 

 

բաժին

խումբ

դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

700,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

03

 

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

(50,000.0)

 

3

 

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

(50,000.0)

 

 

2

 

Իրավական պաշտպանություն

(50,000.0)

 

 

 

 03 

Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր

(50,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

(50,000.0)

04

 

 

  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(270,000.0)

 

2

 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

(170,000.0)

 

 

1

 

Գյուղատնտեսություն

(170,000.0)

 

 

 

12

Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր

(170,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

(170,000.0)

 

9

 

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(100,000.0)

 

 

1

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(100,000.0)

 

 

 

02

Նյութական ռեսուրսների ԼՂՀ պետականպահուստի ձևավորում և պահպանում

(100,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

(100,000.0)

06

 

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(80,000.0)

 

3

 

 

Ջրամատակարարում

(80,000.0)

 

 

1

 

Ջրամատակարարում

(80,000.0)

 

 

 

01

Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում

(80,000.0)

 

 

  

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

(80,000.0)

10

 

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

(600,000.0)

 

2

 

 

Ծերություն

(400,000.0)

 

 

1

 

Ծերություն

(400,000.0)

 

 

 

04

Օրենքով և ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ

(50,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

(50,000.0)

 

 

 

06

Աշխատանքային կենսաթոշակներ

(350,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

(350,000.0)

 

4

 

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

(50,000.0)

 

 

1

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

(50,000.0)

 

 

 

15

Քաղաքացիների խնայողությունների ինդեքսավորման ծախսեր

(50,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

(50,000.0)

 

7

 

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(20,000.0)

 

 

1

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(20,000.0)

 

 

 

04

Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ

(20,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

(20,000.0)

 

9

 

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

(130,000.0)

 

 

2

 

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(130,000.0)

 

 

 

02

Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ

(30,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

(30,000.0)

 

 

 

10

Պետական աջակցություն Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին

(100,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

(100,000.0)

11

 

 

  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

1,700,000.0

 

1

 

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

(700,000.0)

 

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

(700,000.0)

 

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

(700,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

(700,000.0)

 

2

 

 

Այլ ծախսեր

2,400,000.0

 

 

1

 

Այլ ծրագրեր

2,400,000.0

 

 

 

01

Կապիտալ ներդրումներ

2,700,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

2,700,000.0

 

 

 

02

Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր

(20,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

(20,000.0)

 

 

 

04

Տոնական օրերի միջոցառումներ

(30,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

(30,000.0)

 

 

 

06

Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում

(250,000.0)

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

(250,000.0)

 

 

 

 

Հավելված N 2

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազար դրամներով)  

 

 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3,700,000.0

այդ թվում`

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

3,700,000.0

այդ թվում`

 

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

3,700,000.0