ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2016թ. ապրիլի 21-ին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրի «կամ զորահավաքներից» բառերը փոխարինել  «, զորահավաքներից կամ զորավարժանքներից» բառերով.

2) 1-ին մասի «վարժական հավաքից» բառերից հետո լրացնել «, զորահավաքից» բառը:

 

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2016թ. ապրիլի 23

Ստեփանակերտ

ՀՕ-15-Ն