2016թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 86,185.5 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 88,946.8 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)` 2,761.3 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2016 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների գծով` 3,812.4 մլն դրամ (ներառյալ` պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,812.4 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեն`

 

 

Գումարը

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների գծով

85,166,913.0

2. Ծախսերի գծով

87,928,194.2

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

2,761,281.2

 

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ)

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,761,281.2

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

2,761,281.2

 

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեիեկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

37,900,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

34,500,000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

2,400,000.0

Այլ եկամուտներ

1,000,000.0

 

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

 

Խումբ

 

Դաս

 

 

Գումարը (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

87 928 194.2

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 549 974.3

 

 

 

այդ թվում

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային

հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

5 911 092.6

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական

կառավարում 

3 749 333.0

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1 225 630.6

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

936 129.0

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

544 270.9

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի

ծառայություններ

158 693.0

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր

ծառայություններ

273 895.3

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

111 682.6

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

59 305.4

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

59 305.4

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ

դասերին չպատկանող)

491 505.4

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ

դասերին չպատկանող)

491 505.4

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

2 750 000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

2 750 000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2 793 800.0

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2 793 800.0

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

50 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

50 000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

50 000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

6 677 017.8

 

 

  

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

4 379 897.3

 

 

1

Ոստիկանություն

2 621 108.6

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

1 758 788.7

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1 069 743.0

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

1 069 743.0

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական

պաշտպանություն

732 878.1

 

 

1

Դատարաններ

555 316.8

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

177 561.3

 

4

 

Դատախազություն

494 499.4

 

 

1

Դատախազություն

494 499.4

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10 114 472.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և

աշխատանքի գծով հարաբերություններ

3 215 630.6

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային

հարաբերություններ

3 215 630.6

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն,

ձկնորսություն և որսորդություն

3 872 566.2

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

3 660 066.8

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

212 499.4

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

2 370 000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

2 370 000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

137 926.9

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

137 926.9

 

7

 

Այլ բնագավառներ

270 000.0

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

250 000.0

 

 

3

Զբոսաշրջություն

20 000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին

չպատկանող)

248 348.4

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին

չպատկանող)

248 348.4

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

152 740.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

152 740.0

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

152 740.0

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

884 759.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

600 000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

600 000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

284 759.6

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

284 759.6

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

5 949 830.0

  

  

  

այդ թվում`

 

  

1

   

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

209 339.1

 

 

Դեղագործական ապրանքներ

195 339.1

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14 000.0

  

2

  

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2 315 605.9

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1 123 068.8

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

461 916.9

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

108 953.0

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

621 667.2

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2 452 941.5

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1 101 180.5

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

564 334.1

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

787 426.9

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

318 985.5

 

  

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

318 985.5

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

652 958.0

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

513 567.0

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

139 391.0

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2 932 703.4

  

 

 

այդ թվում`

 

  

1 

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

273 778.5

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

273 778.5

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1 456 762.9

 

 

1

Գրադարաններ

88 121.9

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

102 937.3

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

346 796.7

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

30 544.7

 

 

5

Արվեստ

719 514.0

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների

վերականգնում և պահպանում

168 848.3

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և

հրատարակչական ծառայություններ

814 766.4

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

663 996.8

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

150 769.6

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

231 000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

36 000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական

կազմակերպություններ, արհմիություններ

135 000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

60 000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

156 395.6

 

 

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

156 395.6

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

13 938 087.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական կրթություն

1 027 927.8

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1 027 927.8

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր

կրթություն

9 980 822.8

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր

կրթություն

9 980 822.8

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և

միջին մասնագիտական կրթություն

557 816.0

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

260 867.7

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

296 948.3

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

767 198.0

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

767 198.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

775 334.2

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

709 334.2

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

66 000.0

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

578 494.4

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

578 494.4

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

250 494.2

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

250 494.2

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

21 958 372.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

88 877.5

 

 

1

Վատառողջություն

18 798.1

 

 

2

Անաշխատունակություն

70 079.4

 

2

 

Ծերություն

12 726 246.7

 

 

1

Ծերություն

12 726 246.7

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

240 000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

240 000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 867 021.9

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 867 021.9

 

5

 

Գործազրկություն

48 527.0

 

 

1

Գործազրկություն

48 527.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 500 290.0

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 500 290.0

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2 487 409.5

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

428 198.1

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

2 059 211.4

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

12 720 237.0

 

 

  

այդ թվում`

 

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2 000 000.0

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2 000 000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

10 720 237.0

 

 

1

Այլ ծրագրեր

10 720 237.0

 

 

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

87 928 194.2

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

77 643 812.6

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

10 585 736.8

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

10 585 736.8

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

8 937 824.4

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1 104 847.7

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

471 588.2

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

5 797 630.8

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

66 452.0

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

200 804.0

Նյութեր (ապրանքներ)

1 296 501.7

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

2 750 000.0

այդ թվում՝

 

- Ներքին տոկոսավճարներ

2 750 000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

17 495 296.4

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

17 495 296.4

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

9 266 782.4

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

9 266 702.4

որից`

 

- Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2 793 800.0

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

1 163 127.7

- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

5 309 774.7

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

21 944 965.1

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

9 331 870.8

այդ թվում՝

 

- Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

239 500.0

- Մայրության նպաստներ բյուջեից

865 570.1

- Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 433 452.0

- Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

299 500.0

- Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

147 363.5

- Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

45 576.0

- Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

4 300 909.2

Կենսաթոշակներ

12 613 094.3

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

12 613 094.3

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

6 663 207.5

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

181 800.0

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

63 089.6

Այլ ծախսեր

4 418 317.9

Պահուստային միջոցներ

2 000 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10 284 381.6

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

10 304 381.6

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

10 304 381.6

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9 587 728.6

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

429 653.0

այդ թվում՝

 

- Վարչական սարքավորումներ

64 153.0

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

365 500.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

287 000.0

այդ թվում՝

 

- Աճեցվող ակտիվներ

32 000.0

- Նախագծահետազոտական ծախսեր

255 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-20 000.0

 

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2017 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` կառավարություն) չի շարունակի 2016 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով, իսկ 1993-2015 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ստացված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2016 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63,300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր պետական ծառայության մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով` ըստ կառավարության կանխատեսումների, 2016 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրություն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակովպետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2016 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականիպետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեիհամապատասխան մուտքեր և ելքեր` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2016 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը2016 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2016 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2016 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2016թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականիպետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2016 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման պարտադիր վճարների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2016 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն արտահայտելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարմանմասին հաշվետվություններում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում՝ որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կողմից դատարան հայցադիմումներ, դիմումներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրամադրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները, ինչպես նաև դատական ակտերի հիման վրա հօգուտ պետական բյուջեիպետական հիմնարկներից բռնագանձված պետական տուրքի գումարների վճարումները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական(բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարելու համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը.

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետականմենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքիմասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները.

4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով պայմանավորված փոփոխություններ կատարել սույն օրենքի NN 1-3 հավելվածներում և N 1 հավելվածի համապատասխան աղյուսակներում.

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները` ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներում, դրանք որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածներում` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

6) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

7) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տարրերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատված գումարները, և (կամ) կատարել պետականբյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ` դրանցից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարելով սույն օրենքի N 3 հավելվածում.

8) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևավորման («Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կատարել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գումարների վերաբաշխումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015 թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-59-Ն

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

40,706.7

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

24,873.7

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

15,833.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

6,005.3

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6,005.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

7,155.5

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

7,155.5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6,574.5

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6,574.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

8,215.0

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

8,215.0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

10,433.9

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

10,433.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

9,031.0

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

9,031.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

88,121.9

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի «01. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

93,071.0

«Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

38,064.3

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

8,249.3

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ

35,259.5

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան` Ծիծեռնավանքի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

11,497.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

93,071.0

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

140,440.0

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

56,871.6

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

83,568.4

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

22,308.1

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

22,308.1

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

21,409.0

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

21,409.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

28,331.6

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

28,331.6

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

60,748.4

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

37,771.4

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ» ՊՈԱԿ

22,977.0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

23,072.3

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

23,072.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

43,589.3

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

43,589.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

339,898.7

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «01. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

124,660.3

«Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

91,218.5

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

33,441.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

124,660.3

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «02. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

389,247.8

«Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

72,252.1

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

53,790.1

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

33,151.2

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

34,886.1

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

84,752.3

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

58,678.7

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

51,737.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

4,565.2

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

4,565.2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

21,558.9

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների համույթ» ՊՈԱԿ

21,558.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

415,371.9

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

315,437.9

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

63,526.4

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

148,220.9

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

52,957.2

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

15,798.4

«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34,935.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

65,742.8

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,550.6

«Խնապատի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

14,627.8

«Ակնաղբյուրի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8,426.1

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,334.0

«Այգեստանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

15,804.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

34,132.9

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,915.4

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,759.2

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12,458.3

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

179,659.3

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

57,349.3

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34,151.4

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

10,429.7

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,355.4

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8,884.8

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11,023.1

«Վանքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

46,465.6

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

227,195.4

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

34,242.1

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

64,399.6

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ»ՊՈԱԿ

19,870.3

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

27,379.6

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

31,258.5

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

16,551.6

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,293.6

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

24,200.1

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

9,537.6

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,537.6

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

9,927.2

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,927.2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

71,493.2

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

43,842.6

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9,779.9

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

17,870.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

913,126.3

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն ԼՂՀ շրջանների պետականհանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

1,259,392.7

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,259,392.7

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

969,839.3

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

969,839.3

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

1,503,702.9

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,503,702.9

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1,498,268.4

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,498,268.4

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

450,186.4

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

450,186.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

160,445.1

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

160,445.1

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

1,411,271.5

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1,411,271.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7,253,106.3

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԼՂՀ պետականհանրակրթական ուսումնական հաստատություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

338,744.4

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

136,749.5

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

160,273.7

«Շուշիի Մուրացանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

41,721.2

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1,427,686.4

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

256,199.2

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

191,985.7

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

127,605.9

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

56,246.0

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

98,937.3

«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

93,652.6

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

224,522.5

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

134,428.0

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

195,179.9

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

48,929.3

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

101,709.3

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

101,709.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

140,049.2

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

140,049.2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

113,603.7

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

113,603.7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

218,802.0

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

134,992.4

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

83,809.6

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

67,367.8

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

67,367.8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

121,369.8

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

121,369.8

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

124,338.2

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

69,301.5

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

55,036.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,653,670.8

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

260,867.7

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

101,828.3

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

92,418.2

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ

66,621.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

260,867.7

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

107,021.9

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»ՊՈԱԿ

107,021.9

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

19,725.7

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

19,725.7

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

17,054.0

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

17,054.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

21,831.0

«Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

21,831.0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

18,599.8

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

18,599.8

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5,724.6

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

5,724.6

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

15,287.8

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

15,287.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

205,244.8

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.6

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

64,557.7

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

37,946.5

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

26,611.2

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

48,188.1

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

19,281.5

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

28,906.6

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

57,350.6

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

29,762.7

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

27,587.9

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

73,348.7

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

36,698.9

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

36,649.8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

45,940.4

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

45,940.4

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

39,539.5

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

39,539.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

328,925.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.7

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

127,513.0

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

25,656.9

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

14,314.8

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

15,608.1

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

21,257.2

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

25,555.6

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

11,123.1

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

13,997.3

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

18,072.1

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

18,072.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

145,585.1

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների ևպետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

302,458.3

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

17,761.5

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

50,405.8

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

36,570.0

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54,827.3

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54,148.2

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

16,792.0

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

15,372.2

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

56,581.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

302,458.3

 

 

 

 

Հավելված N 2

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

Անվանումը

Գումարը

(հազար դրամով)

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

1,251,472.0

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

214,979.0

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

235,291.0

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

296,207.0

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

206,980.0

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

141,986.0

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

130,522.0

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

316,363.0

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,793,800.0

 

 

 

 

Հավելված N 3

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանցտարրերի անվանումները

Գումարը

(հազար դրամով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,761,281.2

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

2,761,281.2

այդ թվում`

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

18,244,648.6

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

(15,483,367.4)

 

 

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 1

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների` 2016 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվու-թյան տրամա-դրման պար-տադիր վճարի չափը (դրամ)

Թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևա-կերպման պարտադիր վճարի չափը

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

0

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

175,000

0

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

0

2

 

Անլար հասանելիության լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների)

 

 

 

 

- Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105,000

0

 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10,500

0

 

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2,625,000

0

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա-կանության) 

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

266,000

0

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

283,000

0

4

 

Բջջային կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4,100,000

0

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140,000

0

 

 

 

 

Հավելված N 4

Աղյուսակ N 2

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2016 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարի չափը (դրամ)

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

35,000

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

2

Անլար հասանելիության լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների)

 

 

 

- Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

80,500

 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

12,100

 

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8,750

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

   

  

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21,000

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140,000

4

Բջջային կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

13,060,000

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից, մեկ ռադիոհաճախականություն

35,000