‹‹Հաշվապահական հաշվառման մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2005թ. հոկտեմբերի 19-ին

Հոդված 1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի առաջին պարբերությունում «Հրապարակվող» բառը փոխարինել «Առևտրային կազմակերպությունների հրապարակվող» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

3 դեկտեմբերի 2005թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-230