Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված` քաղաքացիների կողմից փաստացի օգտագործվող հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին

                                                                                                                                                                                                                        Ընդունված է 2011թ. մարտի 23-ին

Հոդված 1.

Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական համայնքներում (այսուհետ` համայնք) քաղաքացիներին անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացված և իրավունքի պետական գրանցում ստացած բնակելի կառուցապատման հողամասերի և այդ համայնքներում իրականացված` կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված մակերեսների տարբերության դեպքում փաստացի օգտագործվող հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչման հիմքերը, իրավունքների պետական գրանցման փաստաթղթերում (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական (այսուհետ` վկայական) և գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյան) անճշտությունների ուղղման կարգը:

 

Հոդված 2.

Օրենքի գործողության ոլորտը

 

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է քաղաքացիներին անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացված բնակելի կառուցապատման այն հողամասերի վրա, որոնց նկատմամբ իրավունքները գրանցվել են 2000-2008 թվականներին իրականացված կադաստրային քարտեզագրման արդյունքում ստեղծվածկադաստրային քարտեզների հիման վրա:

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է նաև սույն հոդվածի առաջին պարբերության մեջ նշված այն հողամասերի վրա, որոնք օտարվել են:

 

Հոդված 3.

Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված` փաստացի ավել օգտագործվող հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ճանաչման հիմքերը

 

1. Սույն օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներում նշված կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքումարձանագրված` քաղաքացիներին անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացված հողամասերից փաստացի ավել օգտագործվող հողամասերի նկատմամբ սույն օրենքի ուժով կարող է ճանաչվել սեփականության իրավունք, եթե այդ հողամասերը չեն գտնվում ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, և եթե այդ իրավունքի ճանաչումը չի սահմանափակում այլ անձանց իրավունքները և (կամ) չի առաջացնում սերվիտուտ:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճանաչվում է համայնքի ղեկավարի որոշման հիման վրա` համայնքի ավագանու համաձայնությամբ:

 

Հոդված 4.

Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված` հատկացվածից փաստացի պակաս օգտագործվող հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման հիմքերը

 

Սույն օրենքի 1-ին և 2-րդ հոդվածներում նշված կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքումարձանագրված` քաղաքացիներին անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացված հողամասերից փաստացի պակաս օգտագործվող հողամասերի դեպքում գրանցվում է սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը` փաստացի օգտագործվող հողամասի նկատմամբ` միայն սեփականատիրոջ գրավոր համաձայնությամբ:

 

Հոդված 5.

Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված` հատկացվածից փաստացի տարբերությամբ օգտագործվող հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հիմքերը և գրանցմանփաստաթղթերում ուղղումներ կատարելու կարգը

 

1. Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման աշխատանքները համայնքում ավարտելուց հետո, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի (այսուհետ` պետական կոմիտե) նախագահի կողմից, ըստ համայնքի՝ տվյալ անշարժ գույքի կադաստր վարող պետական մարմնի տարածքային ստորաբաժանմանը (այսուհետ` տարածքային ստորաբաժանում) տրվում է հավաստագիր` տվյալ համայնքի տարածքում գտնվող անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ արձանագրված փոփոխությունները գրանցելու և վկայականներում ուղղումներ կատարելու համար:

2. Համայնքի ղեկավարը, ի կատարումն տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի գրավոր պահանջի, ապահովում է քաղաքացիներին տրամադրված վկայականների հավաքագրումը և հանձնումը համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը:

3. Տարածքային ստորաբաժանումը համայնքի ղեկավարին է տրամադրում քաղաքացիներին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրված հողամասերից փաստացի ավել և պակաս օգտագործվող հողամասերի ցուցակներն` անհրաժեշտ տվյալներով:

Ընդ որում՝ փաստացի ավել օգտագործվող հողամասերի ցուցակը ստանալուց հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում համայնքի ղեկավարը, համաձայնեցնելով համայնքի ավագանու հետ, որոշում է կայացնում համապատասխան քաղաքացիների կողմից ավել օգտագործվող հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճանաչելու կամ մերժելու մասին:

4. Համապատասխան որոշումները, փաստացի պակաս օգտագործվող հողամասերի դեպքում՝ նաև համաձայնությունները, և հավաքագրված վկայականները երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում են տարածքային ստորաբաժանում` սույն հոդվածի 5-րդ մասում սահմանված աշխատանքներն իրականացնելու համար:

5. Տարածքային ստորաբաժանումը` ճշգրտված քարտեզի հիման վրա, հավաստագրով սահմանված ժամկետում, սահմանված կարգով գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյաններում և վկայականներում կատարում է ուղղումներ:

6. Ուղղում կատարելու համար հիմք է հանդիսանում համապատասխան կադաստրային քարտեզից քաղվածքը, որի հիման վրա վկայականում դրվում է ներդիր` տվյալ անշարժ գույքի ճշտված հատակագծով, ստորագրված և կնիքված տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

1 ապրիլի 2011թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-13-Ն