«Մարտունու գինու գործարան» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարկային արտոնություն սահմանելու մասին

                                                                                                                                                                                                                              Ընդունվել է 2002թ. մարտի 28-ին

Հոդված 1. «Մարտունու գինու գործարան» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանը ազատել ավելացված արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի և եկամտահարկի գծով 2002 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված 48093000 (քառասունութ միլիոն իննսուներեք հազար) դրամ տույժերի վճարումից:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

4 ապրիլի 2002թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-195