«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «2016» թիվը փոխարինել «2017» թվով։

 

Հոդված 2. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ը» ենթակետում «նպաստի» բառը փոխարինել «և մայրության նպաստների» բառերով:

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2015թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-72-Ն